ቅድሚቶም ካብ የሀዋ ኣምላኽ ኣብ ጎቦ ሲናይ ንነቢዪ ሙሴ ዝተዋህቡ 10 ትእዛዛት፣ ኣብ ጥንታዊት ግብጺ 42 ትእዛዛት ከምዝነበሩስ ትፈልጡዎዶ?

እቲ ነቢዪ ሙሴ ኣብ ጎቦ ሲናይ 10 ትእዛዛት፣ ካብ ኣምላኽ ተቐቢሉወን ዝብሃል፣ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ?  ሽዑ ዘመን ወይከኣ ቅድሚኡ ዝነበረ ዘመናት ካልኦት ቅዱሳት ትእዛዛት ነይሮም ድዮም? መጻሕፍቲ ታሪኽ ከምዝትርኽዎ ከኣ፣ ነቢዪ ሙሴ ኣብ ግብጺ ተወሊዱ። ከምኡ ድማ ኣብ እንዳ ንጉስ ፈርዖን ከምዝዓበየ እዩ። እቲ ጥበብ ከኣ ኣብ እንዳ ንጉስ ፈርዖን ኮይኑ እዩ ተማሂሩዎ።  ንጉስ ፈርዖን በትሪ ጥንቆላ ነይራቶ፣ ነቢዪ...

Systems failure in the West and how to solve it

 Author: Benjamin Fulford, JULY 31, 2017 In english: Due to my annual holiday the next two reports will be prewritten unless extraordinary events cause me to interrupt my holiday to cover them By now it is obvious to anyone who is actually using their brain that...

ውዲት ጀብሃን፣ ሻዕብያን፣ወያኔን ትፈልጡዎዶ ? ተመራሚርካ ጸላእትኻ ፈሊጥካ ንኽትምክቶም ውፈር!! ወይከኣ ትም ኢልካ ሓምልኻ ዕተር፣ ሽጉርትኻ ምተር፣ ዝበሉኻ ከኣ ግበር!

ታሪኽ ስሳታት እንዳደጋገምካ፣ ዕንክሊል ካብ ምባልን፣ ካብ ምቚዛምን፣ ብንቕሓትን ብምርምርን ንጻባሕ ምሕሳብ፣ ጥራይ እዩ ኣብ ዓወት ዘብጽሕ። ንጸላኢኻ ክትምክቶ እትኽእል፣ ዝወረስካዮ ስትራተጂካዊ ሲስተም እንተሎካ እዩ። እዚ ማለት ድማ፣ ኣብ ነብስኻ ተኣማሚንካ፣ ኣብቲ ጥንታዊ ባህልኻን፣ ቅዱስ ሃይማኖትካን፣ ሕጊ እንዳቦኻን፣ ኣቦታትካን፣ ኣቦሓጎታትካን፣ ኣዴታትካን፣ እኖ-ኣባሓግታትካን፣ ዓባያታትካን፣ ዘጽንሑልካ፣ ካብ ወለዶ...

Mao Zedong Murdered 70 Million Chinese Mao: ብድሕሪ ምስሊ ማኦ ዘሎ ክፉእ ክውንነት (ድሕሪ ሞት መራሒ ሰውራ ቻይና ነበር፣ ማኦ ሴጡን ዝተጋህደ ረሳሕ ታሪኽ!!

ኣብዛ ብስዉራት ሓይልታት እትግዛእ ዘላ ዓለም፣ ክፉእ ታሪኽ ግዜእ ምስሓለፈን፣ እቶም ገበርቲ ታሪኽ ከኣ ምስሓለፉን ጥራይ እዩ፣ “ድሕሪ ማይ ኣብ ብዓቲ” ኮይኑ ታሪኽ እቲ ዝሓለፈ ኩሉ ንሓፋሽ ዝዝርጋሕ። መኽንያቱ ብኣዋኑ እንተድኣ ተዘርጊሑ፣ ሓፋሽ ክነቅሕ ስለዝኽእል፣ ተባሂሉ ስለዝእመነሉ። እንዳ ህውሓት (ወያኔ) ፍልስፍና ማርክሰ ለኒንነት፣ ሆጃኒዝብን (ማርክሰ ለኒንነት (ማለሊትን) እንዳጨርሑ ንመቐለ...