መንነትን መበቆልን ህዝቢ ኣገኣዝያን

ጥንታዊ ባህልን ኣፈታሪኽን ደቂ ኣገእዝያን ከምዝሕብሮ፤ ብግምት ኣስታት ካብ ሓደ ሽሕ ዓመታት ንላዕሊ ቅ.ል.ክ. ኣቢሉ ይኸውን፣ ኣግኣዝያን ዝተባህሉ ስማውያን ህዝብታት፣ካብ ከባቢ የመንን ጆርዳንን ኢራቕን ተበጊሶም፣ብቀዪሕ ባሕሪ ኣቋሪጾምን ፈለግ ኒል ተኸቲሎምን፣ንወገን ከበሳ ክሳብ ፈለግ ተክዘ፣ኣብዚ ሎሚ ኤርትራን ትግራይን ዝብሃል ዘሎ ቦታ ተሃዘቡ። ካብኡ ከኣ ንወሎን በጌምድርን ጎጃምን ሰሜናዊ ሸዋን ተስፋኽፍሑ።...

read more

ጎጉዱስ ንቐሺ!  ሓጺር ወኸሳ ንሓው “ፎሮ“  (ዝተኣረመ)

 እቶም ውዲታውያን ስዉራት ሓይልታት ብድሕሪ መጋረጃ ኢሰያስ ኮይኖም፣ ብኢደ-ኣዙር ዝምንቁሱና ዘለው መንዮም? ኣብ መወዳእታ እልፋን ኦሜጋንከ ነቲ ቀይሕ ባሕሪናን ከነኣን ዓድናን ብዓልመንዮም ክውንንዎ ዝሓልሙ ዘለው? ዝኸበርካ ሓው “ፎሮ“ ከመይ ኣሎኻ ጸጋ  ጥዕናኻ? ኣነኮ ብወገነይ ኣብ ቆየቛ-ፓልቶክ ዘላግስ ሰብ ኣይኮንኩን፣ መኽንያቱ እቲ ፓልቶክውን ዋናታቱ ንሳቶም ስለዝኾኑ፣ ካብ በትሪ ኣብ ኢድካ፣ ተመን ኣብ እግሪኻ ከሎ...

read more

ክዝከር ዘለዎ ታሪኻዊ ሓቂ

ህዝቢ ምድረ-ባሕሪ ን800 ዓመታት ዝኣክል ንብዙሓት ወረርቲ ተኻላኺሉ መንነቱን መሬቱን ቀዪሕ ባሕሩን ባህሉን ኦሪታዊ-ሃይማኖቱን ዓቂቡ እዩ ጸኒሑ። እቶም ብድሕሪት ኮይኖም ነቶም ንምድረ-ባሕሪ ተተባራርዮም ዝወርዎ ዝነበሩ ወረርቲ ሓይልታት ብዓል መን ነበሩ? ንመረዳእታ፣ 1ይ. ምሓመድ ግራንኝ ብቱርክን ግብጽን ተሓጊዙ ንኢትዮጵያ ንምድረባሕርን ክወርር ጀሚሩ። ብጀጋኑ ደቂ ምድረባሕሪ ድማ ተደምሲሱ። ቱርኪ ብከባቢ ቀይሕ ባሕሪ...

read more

ቃልሲ/ሰውራ ኤርትራ ብ1961 ዓ.ም.ፈ. ኣይኮነን ተጀሚሩ!!

 ለባም ወይ ፈላጥ ዝብሃል ሰብ፣ ቅድም ቀዳድም ፈሪሃ-እግዚኣብሄር ዘሎዎ እዩ። ካብኡ ቀጺሉ ድማ ዝተፋላለዩ ሓበሬታት እናኣከብ፣ፍልጠቱ ዘማዕብል ሰብ ፈላጥ እዩ። ብተወሳኺ’ውን ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰን፣ብጭቡጥ መርትዖ ድማ ዝተሰነየ  ዘዋህለሎ ፍልጠት፣ ነቶም ዘይፈልጡ ከፍልጥ ከሎ እዩ። እምብኣር ቃልሲ/ሰውራ ኤርትራ ብ1961 ዓ.ም.ፈ. ኣይኮነን ተጀሚሩ። ቅድሚ መግዛእቲ ቱርኪ ማለት ቅድሚ 15 ክፍለ ዘመን እዩ...

read more

እዋናዊ መዘኻኸሪ ንኹሎም ሰብ ሕልና ዝምልከት’ዩ፤

እዋናዊ መዘካከሪ ንኩሎም ሰብ ሕልና ዝምልከት’ዩ፤ አካይዳ ናይ’ዚ ቃልስና ዘሕዝን ከቢድ ንዕቀት አብ ልዕሊ ናይ ቃልሲ ምርጫ ደቂ ሰባት ይኩን አብ ልዕሊ ሰብአዊ መሰላት’ዩ ዝካየድ ዘሎ አብ ደምበ ፓልቶክ ብፍላይ ድማ አብ ስመር ሩም1 ዝብሉ አለዉ። እዚ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ዝብሃል እንታይ ዓይነት አካይዳ ይከይድ አሎ ዘሕፍር እዩ። ነቲ ብአካል አብ ውድባዊ ስርርዕ አትዩ አብ ሰሚናራት ኮነ...

read more