ወፍሪ “ምድማር” ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዕወት ድዩ ክፈሽል? ሓጺር ፖለቲካዊ ትንትና (እሩም)

“ንጻምኡን ድኻሙን ዘይፈልጠሉ መራሒ ከገልግል ዝነብር ህዝቢ፣ ንህይወቱ ንኸንቱ እዩ ዘድክማን ዘጨንቛን”። ብሊቀ መዛምራን ሞጎስ ዑቕባ-ገርጊስ ወፍሪ “ምድማር”! “ንምብርታዕ”፣ መራሒ ሕገ-ኣልቦ ግዝያዊ መንግስቲ ህግደፍ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ን2ይ ግዜ ንኢትዮጵያ ክበጽሕ እዩ ይብሃል ኣሎ። “ፕረዚደንት ኤርትራ” ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ...

ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈልጥስ ኣይሃዳናይን!

ድሕሪ ሰፍ ዘይብል ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምውድኡ፣ ኣብ ልዕሊ ደላይ ሰላምን ደላይ ሕርነትን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብመሃንድሳት ጽዮናውያን ሓድሽን ጸረ ሓርነትን ልዑላውነትን ውዲታዊ ፕሮጀክት ብስውር ተኣዊጁ። እቶም ብረቂቕ መጽናዕቲ ተጸኒዖም ዝተዳለዉ ውዲታት ከኣ፣ መልክዖም እንዳቀያየሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ በብሓደ ብግህዶ ክትግበሩ ክንከታተሎም ጸኒሕና ገና ድማ ንከታተሎም ኣሎና። እቲ ቀንዲ መንቀሊ እቲ ውዲት...

ንሰላምዶ ወይስ ሓዲሽ መጻወድያ ግሩሃት? ብሃብተጽዮን ተወልደ

ሓደ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ በዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ንዝቀነየ ርኽክባት ተመርኲሹ፡ “ደስ ይበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኹምን ሰላም ኰይኑ” እናበለ ና ይ ደ ስ ታ ስ ምዒቱ ገለጸለይ ። እቲ መንእሰይ ዘ ረ ባ ኡ ብምቅጻል፡ “ተዓጽዩ ዝነበረ መንገዲ ጽርግያታት ተኸፊቱልና፡ ኣቋሪጹ ዝነበረመስመር ተለፎንቀጺሉ፡ ነፈርቲ በረራ ጀሚረን”፡ ወዘተ…እናበለ ነ ቲ ብ...

ህዝባዊ ቃልሲ ንኸይዕወት ዝካየዱ ረቀቕቲ ውዲታት!

ንቡር  <  ጽረ-ንቡር = ዘይንቡር። ግድል – ዕንቅፋት = ፍታሕ። ጽዮናውያን ንህዝቢ ኤርትራ ብድሎ ከይትዕሎ ክስዕሩዎ ስለዘይከኣሉ፣ ብንቡር < ጽረ-ንቡር = ዘይንቡር (Thesis – Antithesis = Synthesis)፣ ግድል < ዕንቅፋት = ፍታሕ (Problem – Reaction = Solution)፣ ዝብሉ ረቀቕቲ መሳርሒ መግዛእቲ ዝኾኑ ፎርሙላታት ምሂዞም፣ ንኣእምሮኡ ተቖጻጺሮም ባህርያዊ...

ሓቀኛ መንነት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ትፈልጡዎዶ??

በትርን ኣብ ኢድካ ተመንን ኣብ እግርኻ ምድማርርርርርዶ  ምጒዳልልልልል??? ንምኻኑ መንነት እዚ ሰብዚ (ኢሰያስ ኣፈወርቂ) ን57 ዓመታት ልኡኽ ስለላ መርበባት ኣሜሪካን, እንግሊዝን, እስራኤልን ኮይኑ: ንህዝቢ ኤርትራ ክላገጸሉ ዝጸንሐን ገና ድማ ዝላገጸሉ ዘሎን...