ሰውራ ኤርትራ ትካል ምዕራባውያን ምኻኑስ ትፈልጡዎዶ?

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ሰልዪ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኣባል እቶም ዝልዓሉ መሃንድሳት ጸልማት ምዕራባውያን ምኻኑ ተፈልጡዶ? ልባ ምሳይ ዓይና ምስ ደበሳይ! ሎሚከ ህዝቢ ኤርትራ ተሰቊሩዎዶ ኢሰያስ እሜሪካዊ ምዃኑ? ውዕል ስለላ መርበብ ኣሜሪካ ምስ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከመይ ነበረ? ኣብቲ ውዕል ዝተረኽቡ ሰባት መነመን ነበሩ? 1ይ] ወኪል ማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሪቻርድ ኮፖላንድ 2ይ] ተስፋሚካኤል ጆርጆ ኣማሓዳሪ...

Resistance to Communist Tyranny: The Falun Gong Example

by CK (henrymakow.com) March 14, 2021 “The brazen theft of the US election showed the world, this cabal just doesn’t care how people actually vote or what the public wants — they only want their way and they will lie, cheat and steal to get their...

Terrain Theory Vs Germ Theory (Rockefeller Boondoggle) ስነሓሳብ ኣቀማምጣ መሬትን ጀርምስ

ስነ-ሓስብ መሬት፣ ዓሳ መታን ክሕንብሰሉ ማይ ክጸሪ ኣለዎ ይብል። ስነ-ሓሳብ ረቂቕ ህዋሳት [ጀርምስ] ከኣ፣ ነቲ ረሳሕ ማይ ከምዘለዎ ገዲፍካ፣ ነቲ ምልክታት ዓሳ ጥራይ ምሕካም  ይብል። ብመሰረቱ ሕማም ካብ ኣካላትና ብድኽመት ኢሙዩን ሲስተም ዝፍጠር እምበር፣ ቫይረስ ዘምጽኦ ኣይኮነ። ብሕማም ዘይጥቃዕ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ተኻላኻሊ ሕማማት ሓይሊ ኢሙን ሲስተም ይብሃል፣ ኢምዩን ሲስተም ወድሰብ እንተድኣ ደኺሙ፣ ሕማም...

Vaccine Turns Us Into Mind Controlled Slaves መደቦም ክታበት ከቲቦም፣ ብG5 ኣእምሮና ተቖጻጺሮም: ባረዩ ጌሮም ክላገጹልና እዩ!!

[Abridged by Herymakow.com] December 13, 2020 እዞም ሰባባት ብዘየለ ሕማም ኮሮና እሳቢቦም፣ ክታበት ከቲቦም፣ ብG5 ኣእምሮና ተቖጻጺሮም: ባረዩ ጌሮም ክላገጹልና እዩ እቲ ቀንዲ መደቦም!! ኡይ በል ሕዝቢ ዓለም! እንተስቂትካ ክትመውት ኢኻ! All of the necessary elements of a functioning mind-control device using vaccines are present, and...