TRENDING: WE WERE FORCED TO CREATE THE HIV VIRUS AS A SECRET WEAPON TO WIPE OUT THE AFRICAN RACE. DR. ROBERT GALLO FINALLY SPEAKS

DR. ROBERT GALLO፣ ሚንስትሪ ምክልኻል መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ሜሪካ፣ኤች.ኣይ.ቪ፣ ኤይድስ ቫይረስ ንኽንምህዞ ኣገዲዱና። እቲ ቀንዲ ዓላማ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ፣ኤይድስ ከም ኣጽዋር ውግእ ኮነ ኢልካ ተጠቒምካ፣ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ንምጽናት ተባሂሉ ብመደብ ዝተማህዘ እዩ ክብል ነቲ ስዉር ምስጢር ኣቃሊዑዎ።

 ዓለምለኻዊ ተዓዛቢ ጥዕና (GHO) ዝብሃል ውድብ ብዘካየዶ መጽናዕትን ምርርምር፣ ሕማም ኤይድስ ካምዝምሃዝ ጀሚሩ፣ ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም 71 ሚሊዮን ደቂ ሰባት ብኤይድስ ተለኺፎም ከምዘለውን፣ ዛጊት ድማ 34 ሚልዮን ከምዝሞቱን ሓቢሩ

ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን ድማ፣ ብፍላይ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ብክታበት ኣምሲሎም፣ ንዘዝተወልዱ ህጻናት እንዳ ከተቡ፣ ሕማም ኤይድስ የሕምሙዎም ኣለው። እዞም ኩሎም ብስም ግብረሰናይ ይኣይ ረዲኤት ንህዝቢ ኣፍሪቃ እንዳበሉ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ተዋፊሮም ዘለው ቆርበት በጊዕ ዝተኸድኑ ቶዃሉ እዮም። እወ፣ገሊኦም ብስም “ምስዮናውያን”፣ ገሊኦም  ብስም “ቀይሕ መስቀል”፣ ገሊኦም ከኣ ብስም “ባኒ ንዓለም” ዝብል ስምን ጭርሖን ሒዞም፣ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ተዋፊሮም ዘለው፣ ብክታበት ዝተበከለ ሓርጭ ስርናይን፣ ብኤይድስ ዝተበከለ ሓርጭ ጸባን፣ እንዳ ዓደሉ ንህዝቢ ኣፍሪቃ በብቚሩብ ንኽጸንት ብመደብ ተዋፊሮምሉ ኣለው። ህዝቢ ኣፍሪቃ፣ ካብ 14 ክሳብ 19 ክፍለ ዘመን፣ ብቶዃሉ ምዕራባውያን፣ ብፍላይ በቶም ብስም ዩሁዳውያን ግንከኣ ጽዮናውያን፣ከም ኣቕሓ ተሸይጡ፣ክጠፍእ ግና ኣይከኣለን። ካብ 18 ክሳብ 20 ክፍለዘመን ድማ ብኮሎንያል መግዛእቲ፣ ከም ኮሎንያል ፈረንሳ ኣብ ኣልጄርያ፣ ኮሎንያል ጣልያን ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኮሎንያል በልጁም (ኣብ ኮንጎ 12 ሚዮን ህዝቢ ኮንጎ ኣጽኒቱ) ቀዛፊ ሳሪን ስሚ እንዳነስነሱሉ ክቆጻጸሩዎ ፈቲኖም፣ ከጥፍኡዋ ግና ኣይከኣሉን። ካብ መፋርቕ 19 ክፍለዘመን ክሳብ መወዳእታ 20 ክፍለዘመን ድማ፣ ወከልቶም ደናቚር ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ወኪሎም፣ ንዮ ኮሎንያሊዝም ምሂዞም፣ ምስኡ ጎኑጎኑ ድማ ቀዛፊ ሕማም ኤይድስ፣ ብመደብ ንኣፍሪቃ ዘርጊሖሞ፣ ክሳብ ሎሚ 71 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ብኤይድስ ክልከፉ ከለው፣ ኣስታት 40 ሚልዮን ድማ ተቐዚፎም፣ብሚልዮናት ዝቕጸሩ ዝተወልዱ ኣፍሪቃውያን ህጻናት ድማ ብክታበት የሓሙ ኣለው።ገና ግና ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣይጸነተን። ኣብዚ እዋንዚ ግና ኣዝዩ ሓደገኛ ውዲት ብምምሃዝ፣ ዘዝተወልደ ህጻን ኣብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ክታበት ኣንጻር ፖልዮ እንዳተባህለ ግንከእእ ኤይድስ ይኽተብ ኣሎ። እወ፣ ኣዝዩ ዘደንጹ ሓዲሽ ሜላ ጽዮናውያን፣ ብክታበት፣ ኣንጻር፣ፖልዮዶ፣ማለርያዶ፣ ኒፍዮዶ፣ ሕማም ስዕልዶ  እንዳበሉ፣ ብክታበት ሕማም ኤይድስ ይኸትቡዎ ኣለው። እዚ ውዲታዊ ስትራተጂካዊ ወፍሪ እዚ፣ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ኣጽኒትካ፣ ሃዝቢ ኤውሮጳ ካብዚ ቍርን ኣስሓይታን በረድን፣ ንኣፍሪቃ ኣግዒዝካ ምህዛብ እዩ። ነቲ ገና ዘይተዳህሰሰ ማዕድናት ኣፍሪቃ ድማ ንምዝማት እዩ።እቲ ካብ ኩሉ ዘስደምም ግና፣እቶም ካብ ብኣእምርኦም ብኸብዶም ዝሓስቡ መራሕቲ ኣፍሪቃ፣ ብፍላይ ዕሱባት ጽዮናውያን፣ ከም ብዓል መራሒ ህግደፍ ኢሰያስን፣ መራሕቲ  ወያኔን፣ ካልኦት ደናቕር መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ እንዳፈለጡዎ፣ ብገንዘብ ተጠቢሮም፣ ህዝቢ ኣፍሪቃ ግዳይ ረብሓ ጽዮናውያን ኮይኑ እንዳ ጸነተ፣ትም ኢሎም ክዕዘቡ ክትርኢ ከሎኻ እዩ። መራሕቲ ኣፍሪቃ፣ ብደናቝሮም ተወሊዶም፣ ደናቚር ዓብዮም፣ደናቚር ከምዝኾኑ ከይተረድኦም ድማ፣ ብደናቚሮም ይሞቱ ኣለው።

A review of the Special Virus Flow Chart (“research logic”) reveals the United States was seeking a ‘virus particle’ that would negatively impact the defense mechanisms of the immune system of the African race.

According to Global Observatory (GHO) Data, Global situation and trends:

Since the beginning of the epidemic, almost 71 million people have been infected with the HIV virus and about 34 million people have died of HIV globally.  Unfortunately, there are other versions of similar headlines but different with the intention to distort facts and misinform the general public when in fact there has not been any consensus by world leaders to engage experts for thorough investigation.

The A medical Genocide To Wipe Out The African Race.

We were forced To Create The HIV Virus As a Secret Weapon To Wipe Out The African RaceDr. Robert Gallo

In April 1984, Dr. Robert Gallo filed a United States patent application for his invention, the HIV/AIDS Virus. Normally, when a patent is filed and approved, as Dr. Gallo’s was, anyone who uses the product or invention owes a royalty payment to the inventor. Thus, holding the intellectual property laws to their fullest interpretations, one must only wonder why Dr. Gallo has yet to file a lawsuit seeking to recover damages from the usage of his invention? As odd as this scenario may sound, it bears need for additional scrutiny.

The scientific evidence is complete and compelling, the AIDS Virus is a designer bi-product of the U.S. Special Virus program. The Special Virus program was a federal virus development program that persisted in the United States from 1962 until 1978. The U.S. Special Virus was then added as ‘compliment’ to vaccine inoculations in Africa and Manhattan. Shortly thereafter the world was overwhelmed with mass infections of a human retrovirus that differed from any known human disease, it was highly contagious and more importantly, it could kill.

READ THIS:  Nigerian lady marries man six days after Facebook advert

A review of the Special Virus Flow Chart (“research logic”) reveals the United States was seeking a ‘virus particle’ that would negatively impact the defense mechanisms of the immune system. The program sought to modify the genome of the virus particle in which to splice in an animal “wasting disease” called “Visna”.

According to the Proceedings of the United States of America, AIDS is an evolutionary, laboratory development of the peculiar Visna Virus, first detected in Icelandic sheep. Recently, American and world scientists confirm with 100% certainty the laboratory genesis of AIDS. This fact is further underscored when one reviews the ‘multiply-spliced’ nature of the HIV ‘tat’ gene and Dr. Gallo’s 1971 Special Virus paper, “Reverse Transcriptase of Type-C virus Particles of Human Origin”.

Dr. Gallo’s 1971 Special Virus paper is identical to his 1984 announcement of AIDS. Upon further review the record reveals that he filed his patent on AIDS, before he made the announcement with Secretary Heckler. Earlier this year, Dr. Gallo conceded his role as a ‘Project Officer’ for the federal virus development program, the Special Virus.