እስከ ነዚ ኣብ ሃገር ሩስያ ዝተኻየደ፣ ነቲ ንቡር ዝነበረ ንግስነት ንጉስ ጻር፣ እቶም ብይሁዳውያን ዝፍለጡ ግንከኣ ዘይኮኑ፣ጽዮናውያን ዝብል ጋቢ ተጎልቢቦም፣ጸረ ንቡር ወፍሪ ብምክያድ፣ ኣብ ዘይንቡር ዘውደቑዎ፣ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ኣዝዩ ረቂቕ ግንከኣ ብቶዃሉ መሃንድሳት ጽዮናውያን ዝተኣልመ፣ ነቲ ንቡር ባህልናን፣ ሕጊእንዳቦናን፣ ቅዱስ ሃይማኖትናን ንምሕካኽ፣ ጸረ ንቡር ወፍሪ ኣካይዶም እንሆ ዘይንቡር ስርዓተ ኣልቦ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ የካይዱ ኣለው። ብረቂቕ ውዲታዊ ፕሮጀክት ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ህልቀት ወለዶ መን ከምዝዝዉሩዎ ዘለው ኣምብኣር ተመራሚርካ ምፍላጥ ሓላፍነት ኩሉ ኤርትራዊ ትግራዋይን ኣምሓራይን ኦሮሞን ካልእ ወዲ ርስትን እዩ።

ከነስተብህሎ ዘሎና ግና ሓደ ዘየቕለብናሉ ፍሉይ ጉዳይ ኣሎ። እወ፣ በቲ ፈዛዝ ኢሰያስ ዝምራሕ ጭፍራ ህግደፍ ይኣይ መስተንክር ዝኾነ ብቕዓት ሚሊታሪ ኢንተለጀንስ ስለዘለዎ ድዩ? ወይስ እቶም ካብ 1884 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሮም ንኣፍሪቃ ንኽሻመውላ ኣብ በርሊን ኮንፈረንስ ዝተወዓዓሉ መሃንድሳት ጽዮንነት፣ ግንከኣ ብጀጋኑ ኣባሓጎታትና ኣብ ደጓሊ ብድሎ ከይትዕሎ ዝተሳዕሩ እዮም፣ ኣብዝተናውሐ እዋን፣ሕነኦም ብረቂቕ ስነኣምራዊ ወፍሪ ግንከኣ ውዲታዊን ረብሓዊን ሜላ ተጠቒሞም፣ ብገረብ ብሓኽላ ገሮም ዝኹስትሩና ዘለው ?  ወይድማ እቶም ክልተ ገጽ ሓደ ቅርሺ ምስ እንዳ ህግደፍ ዝኾኑ ጭፍራ ወያነ፣ኣዝዮም በላሕትን ጀጋኑን ኮይኖም ስልዝሓየሉን እዮም?  እስክ እምብኣር ነዚ ኣብ ታሕቲ ተተንቲኑ ዘሎ ብቋንቋ እንግሊዝኛ፣ፖለቲካዊ ትንተና ኣንቢብና፣ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ሓያልን ፍቱንን ህዝቢ ምድረባሕሪ ሎሚ ኤርትራ፣ ወሪዱ ዘሎ ዘይተኣደነ ወፍሪ፣ ግንከኣ ንክትርድኦ ኣዝዩ ረቂቕን ዓሚቚን መጽናዕቲ ዘድልዮ፣ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ዓንቀጽ ነስተብህለሉ።

ስለምንታይ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ህ.ግ.ሓ.ኤ ኮይኖ?
ሎሚከ ማእከላይ ሽማግለ ህግደፍ ኣሎዉ ድዮ?  

ሽዑ ነቲ መዓንጀሊ ፕርፖጋንዳታት ህግደፍን( ከምዚ ኣብዚ እዋንዚ ብብዓል ወዲ ዓጣ ዝፍኖ ዘሎ ሃጠውቀድጠው)፣ ብወያኔ ድማ (ከም ብዓል ፓይሎትን ወዘተን….. ክንፋሕ ዝጸንሐ መለኸትን) ክንርድኦ ንኽእል ኢና። ካባu ጸላእትና ብዓል መን ምኻኖም ክንርዳእ ክንክእል ኢና። ካብኡ ሓሊፉ ግና ወግሐ ጸብሕe ብስለላን ኮለላን ህግደፍን ክንህመል እተዳ ኮንና ኢድና ሂብና ኣብ ገገዛና ነዘን ተሪፈናና ዘለዋ ንምንዋሕ ጥራይ ንጽዓር።

by MARK WEBER

(Major reference work : 6000 words)

In the night of July 16-17, 1918, a squad of Bolshevik secret police murdered Russia’s last emperor, Tsar Nicholas II, along with his wife, Tsaritsa Alexandra, their 14-year-old son, Tsarevich Alexis, and their four daughters. They were cut down in a hail of gunfire in a half-cellar room of the house in Ekaterinburg, a city in the Ural mountain region, where they were being held prisoner. The daughters were finished off with bayonets. To prevent a cult for the dead Tsar, the bodies were carted away to the countryside and hastily buried in a secret grave.

Not all these were Jews . . . but most of them were

እቶም ኣብዚ እዋንዚ ንኤርትራ ዝላገጹላ ዘለው ኤሊት ህግደፍ ግና ቊጽሮም 10 ኣይኮኑን እዮም።

ወራር ቱርኪ 16 ክፍለዘመን> ምሕደራ በሓርነጋሲታት ምድረባሕሪ 1776 ዓም.ፈ.> ወራራት መሳፍንቲ ትግራይ 1840 ክሳብ 60 >ወራር ግብጺ > ወራር ኮሎንያል ጣልያ> መግዛእቲ ሃጸያዊት ዓባይ ብሪጣንያ 1945 ክሳብ ሓምሳታት> ወራር ንጉስ ሃይለስላሴ ብሓገዝ ጽዮናውያንን ሃጸያውያንን 1961 ክሳብ 1973 ዓ.ም.ፈ.> ወራር ፋሺስታዊ ወተሃደራዊ  ደርግ  ካብ 1973 ክሳብ 1991 ዓ.ም.ፈ.> ሎሚ ከኣ ካብ 1991 ዓ.ም.ፈ ክሳብ 2017 ዓ.ም.ፌ. ዝካየድ ዘሎ እኩብ ድምር ናይዞም ኩሎም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ገዛእቲ ዘካይድ ዘሎ ባርባራዊ ገዛኢ ኢሰያስ፣  ግንከኣ ብጽዮናውያን ተመልሚሉ ዝሰልጠነን፣ ውላዶም እዩ እንተተባህለ ምግናን ዘይኮነ፣ ክሳብ ዝመውት ፕሮጀክት በርሊን ኮንፈረንስ 1884 ዓ.ም.ፈ. ንኸተግብር፣ ገርብ ብሓኽላ ኮይኑ፣ ጽዮናውያን ዘይከኣሉዎ ጅግና ህዝቢ ንኸጽንቶ ገልዳሕ ይብል ኣሎ። >ንሕና ድማ፣ እንተኮይንልክን ጽባሕ ንርኤክን!! >ካብ ሕማቕ ታሪኽ ገዲፍክን ትሞታ ግና፣ ኣብ ነብስኽን እንተትምለሳ ምሓሸክን>ኩሎም ንኤርትራ ክደፍሩ ዝፈተኑ ግና ረብሪቦም ከምዝተሳዕሩ ክንሕብረክን> ጥራይ ኢና ንብሎም። ዘይወግሕ መሲሉዋስ ኣብ ቦዅራ ትጽሕጽሕ >

Begin at TOP RIGHT (date 1900) and proceed clockwise to 1929
when Stalin became supreme dictator of the Soviet Union

LD:  It is important to note that Jews made up roughly 82% of the Bolshevik government in 1917 when the Russian Revolution began. This was a revolution instigated entirely by international Jewry, with Jacob Schiff in America playing a predominant role in helping to fund and kickstart the revolution with the help of Lenin who was at least one-quarter Jewish. Of the 545 officials in the Bolshevik government in 1917, as many as 447 were Jews. In 1917, however, Jews made up only 1.8 per cent of the population of Soviet Russia.

Read More