ማራቶን ዝኾነ መስርሕ መግዛእቲ ህዝቢ ምድረባሕሪ ዋናታቱ መንዮም?ስቓይን መከራን ህዝቢ ምድረባሕሪ ምዓስ እዩ ተጀሚሩ? ዝተኣረመ

ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ዘይተወድአኸ ስለምንታ እዩ? እስከ ነዚ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ ንእሽቶ ፖለቲካዊ ትንተና ተኻታተሉዎ ኢኹም። ርእይቶ ክትህቡሉ ድማ ማዕጾ ደቀባት ክፉት እዩ። ሰናይ ንባብ። 1) ካብ ወራር መሓመድ ግራኝ፣ ኣብ  ብ21 የካቲት 1543 ዓ.ም.ፈ. ባሓገዝ ቱርኪ ካብ ሃረርን ኣዳልን ሶማልን ተበጊሱ እንዳልሓመ፣ ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያናትን ኢትዮጵያ ድማ ብጭካኔ ኣቃጸለ። መንከማይ እንዳበለ ድማ...

ኮሎንያል ጣልያን በየናይ ውዲትን፣ ስለምንታይን እዩ ንምድረባሕሪ (ሎሚ ኤርትራ) ምዓንጣ ገሩ ከወራ በቒዑ? ትፈልጡዎዶ?

ታ ሪ ኽ መንኮርኮር ግዜን መስርሕ ምዕባሌን እዩ ። ትማል ዝነበረ ታሪኽ ኣብ ሎሚ የብጽሕ፣ ሎሚ ዝነበረ ታሪኽ ድማ ኣብ ጽባሕ የብጽሕ። ብ27.01.1887 ኣብ ዶጓሊ ብጀጋኑ ደቂ ምድረ-ባሕሪ ተሳዒሩ ከብቅዕ፣ ስለምንታይ ኮሎንያል ጣልያን 1889 ዓ.ም.ፈ. ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ ስዕረት ደጓሊ ማለትዩ፣ ብጀነራል Baldassarre Orero ዝምራሕ ሰራዊት ጥይት ቶግ ከየበለ ነስመራ ኣትዩ ? እቲ ውዲከ መንዮም ከም...

What Is to be Done? Can Truth Prevail?

The question in the title is V.I. Lenin’s question. His answer was to create a revolutionary “vanguard” to spread revolutionary ideas among the workers, the economic class that Karl Marx had declared to be the class rising to the ascendency of political power....

ንህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ከሊኦም፣ንኤርትራ ንጣልያን ኣሕሊፎም ዝሃቡዋ መንዮም? ሎሚኸ ደቂ ደቆም ታሪኽ ዝድገሙ ዘሎውዶ ይመስሉ?

ድሕሪ ኵናት ዶጓሊ ስለምንታይ ኣሉላ ምስደቂ ማይጛይላ ኮይኑ ንጣልያን ካብ ምጽዋዕ ከምዝባረር ዘይገበሮ ንዓዲ ተኽላይ ተመሊሱ? ድሕሪኡ ድማ ንጉስ የውሃንስ ካብ አርትራ ስሒቡ ክሳብ ኲናት መተማ ኣደስኪሉዎ ጸኒሑ? ኮሎንያል ጣልያን ነስመራ ክኣቱ እንዳተዳለወ ከሎ፣ ስለምንታይ ንጉስ የውሃንስ ነምሓራ ገዲፉ፣ንመላእ ሰራዊት ኤርትራ ንመተማ ኣንጻር ወራር ደርቡሽ ንኽኸቱ  ኣዊጁ? ነዚኹሉ ጸገማትን ውዲትን መሳፍንቲ ትግራይን...