On Christmas Day – What Christ Means to Me

henrymakow.com — Dec 25, 2017 Henry M- Christmas is a celebration of the birth of Christ and Christ’s teachings. Christ taught that God is a Moral Order, a spirit of Perfection, whether absolute Truth, Goodness, Love, Beauty or Justice. God is ultimate Reality. The...

እምነት እምበር፣ ፍልጠት ዘይብሉ ወለዶ፣ ኩሉ ኣማኒ ኦ/ተዋህዶ ክፈልጦን ክሓቶን ዘለዎ ሓቂ።

ብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ✞ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ሃገርና ዝተፈጥረ ዝሃብዎ መልእኽቲ✞     ኣቦና ቀሺ ገብረሚካኤልን👈👉ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስን ኣብ ሃገረ እስራኤል!!   እምነት እምበር፣ ፍልጠት ዘይብሉ ወለዶ፣ ኩሉ ኣማኒ ኦ/ተዋህዶ ክፈልጦን ክሓቶን ዘለዎ ሓቂ።...

ኣልፋን ኦሜጋን መንዮም? ቀዳማይ ህይወትን፣ ኦሪታዊ ሃይማኖትን፣ ባህልን ስርዓተሕግን ካብ መጀመርያ ኣበይ እዩ ነይሩ? ኣብ ኣፍሪቃዶ፣ ኣብ ኤውሮጳ፣ ወይ ኣብ ኣስያ፣ ወይከኣ ኣብ ኣሜሪካ?

እቲ መጀመርያ ወዲሰብ ዝማዕበለሉ ቦታ ኣብ ከባቢ ፈለግ ኒል (Nile) ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ እዩ ዝነበረ። ብፍላይ እኳድኣ ኣብ ኡጋንዳ ከባንቢ ቀላይ ቪክቶርያ፣ ኬንያን፣ ኢትዮጵያን፣ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ምድረባሕሪ ሎሚ ኤሪትራ፣ኣብ ጥንታዊ እኽሱምን፣ ጥንታዊት፣ ወደብ ኣዱሊስ፣ ሱዳንን ግብጽን እዩ ዝነበረ። ምንጪ ሓበሬታ ምንጪ ሓበሬታ፤ https://youtu.be/AB8qZQ_SkLw እቶም ኣብታ መርከብ ኖህ ኣትዮም...

መጽሓፍ ቅዱስ ምሉእ ሓሶት ድዩ ወይስ ምሉእ ሓቂ ? Is the Bible Full of Lies? ግድነት ክንከታተሎ ዘሎና ብኣውድዮ ቪዝዋል ዝቐረበ ሓበሬታ።

Undressing, a well dressed Lie! ዕሩቕ ክነሱ ግንከኣ ጽቡቕ ዝተኸድነ ሓሶት። ብዶክቶር ረይ ሃጂንስ ተጸኒዑ ዝተዳለወን ዝቐረበን ቪድዮ። “በትሪ ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን” እስከ ነዚ ብዶክቶር ረይ ሃጂንስ ቀሪቡ ዘሎ ቪድዮ ንከታተሎሞ፣ እየናይ እዩ  እቲ ሓቂ፣ ኣየናይከ እዩ እቲ ሓሶት ፈሊና ክንርዳ መታን ክንክእል። ብጽቡቕ ክዳን ዝተሸፈነ ሓሶት ሓቂ ማለት ኣይኮነን። ይኹን...

Mao Zedong Murdered 70 Million Chinese Mao: ብድሕሪ ምስሊ ማኦ ዘሎ ክፉእ ክውንነት (ድሕሪ ሞት መራሒ ሰውራ ቻይና ነበር፣ ማኦ ሴጡን ዝተጋህደ ረሳሕ ታሪኽ!!

ኣብዛ ብስዉራት ሓይልታት እትግዛእ ዘላ ዓለም፣ ክፉእ ታሪኽ ግዜእ ምስሓለፈን፣ እቶም ገበርቲ ታሪኽ ከኣ ምስሓለፉን ጥራይ እዩ፣ “ድሕሪ ማይ ኣብ ብዓቲ” ኮይኑ ታሪኽ እቲ ዝሓለፈ ኩሉ ንሓፋሽ ዝዝርጋሕ። መኽንያቱ ብኣዋኑ እንተድኣ ተዘርጊሑ፣ ሓፋሽ ክነቅሕ ስለዝኽእል፣ ተባሂሉ ስለዝእመነሉ። እንዳ ህውሓት (ወያኔ) ፍልስፍና ማርክሰ ለኒንነት፣ ሆጃኒዝብን (ማርክሰ ለኒንነት (ማለሊትን) እንዳጨርሑ ንመቐለ...