Antidepressants Can Cause Brain Damage and Lead to Suicide

ንጭንቀት ዝሓመሙ ወይ ብስነኣእምራዊ ሕማም ዝተጠቕዑ ሰባት ንምድሓን ተባሂሉ ብሓካይም ዝውሃብ መድሃኒት፣ ንኣእምሮ ጎዳኢ ከም ምዃኑ ተረጋጊጹ። ክሳብ ብቋንቃ ትግሪኛ ተርጒምና ነቕርቦ፣ እቶም ቋንቋ እንግሊዝኛ ትርድኡ ግዱሳት ንክተንብቡዎ ግና ነቕርቦ ኣሎና። ምንጪ ሓበሬታ Lasha Darkmoon July 9, 2017 Articles, Other Writers BEING  DRIVEN  CRAZY A controversial new book...

ምሕንጻጽ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣበይ ተሸርበ? ኣብ ቤት ፍርዲ ዴንሃግ ተበይኑ ከብቅዕ፣ ስለምንታይከ ተረሲዑ ተረፈ??

እቲ መሸቀጢ ህግድፍን ወያኔ ኮይኑ ዝተወልዐ ዶባዊ ኲናት ባዱመ፣ ካብ 200000 ንላዕሊ መንእሰያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስበልዐ፣ “ባዕላ መምጽኢት ደርፊ ባዕላ መጥፊኢት ደርፊ” ከምዝብሃል፣ብድፍኢት መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ፣ ኲናት ባዱመ ድማ ደው በለ። ክውላዕ ከሎ መን ከምዝወልዖ ግና ተፈሊጡ እዩ። እቶም ክልተ ገጽ ሓደ ቅርሺ ዝኾኑ፣ ንህዝቢ ንምድንጋር ግና ከም “ተጻባእቲ”...

ጭቆና በዚሑ ሎምስ ክንድርጉሖ!

ኣበይድእሎ ናይ ሓፋሽ መስተርሆ ጡሩምባ መለኸት ዝተነፍሖ ናጽነት ንምምጻእ ዝተባህለ ሆሆ ጭቆና በዚሑ ሎምስ ክንድርጉሖ! እንኳንዶ ህዝብና ኣብ ከተማ ኮይኑ ብቕድሚ ነጻነት ከሎ ብእዋኑ ክፍኣት ኢሰያስ ክፈልጥ ተንቲኑ። እቲ ንሜዳ ከይዱ ዝስዋእ ዝጋደል ኣይፈልጥን ነይሩ ጉርሒ ኢሰያስ ተንኮል መኽንያት ነይሩዎ ሓጺናዊ መስገደል ነቲ ዝነበረ ዘይእረም በደል ውሽጡ ንኸይፈልጥ ኣበራቱ ከይግንጸል። ብድሕሪ ነጻነት ፍሪኡስ ተራእዩ...