Jews- Neither Race nor Religion but Cult. ይሁዳውያን ማለት ትርጉሙ፣ሃይማኖት ኣይኮነ ወይ ዓሌት፣ እኳድኣ ብጥንቆላ ዝኣምኑ ስዉራት ማሕበረሰብ ዝዝውሩዎ፣ ጥርኑፍ ዝኾነ ትካል ጽዮናውያን እዩ።

እዞም ካብ 1948 ዕ.ም.ፈ. ጀሚሮም ካብ ፈቐዶ ኩርናዕ ዓለም ተኣኻኺቦም፣ ብሓገዝ ወነንቲ ባጤራ ንደቂ ፓለስቲንያ ሰጒጎም ብስም ሃገረ እስራኤል ኢሎም ክሳብ ሎሚ ንኣስታት 70 ዓመታት ብውግእን ሽበራን ጥራይ ዝገዝኡ ዘለው፣ ብሓቂ እቶም ቅኑዓት ኣመንቲ ኣምላኽን የሱስ ክርስቶስን ድዮም፣ ወይስ ሕቡኣት ሕብረተሰብ እዮም? እቶም ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ህዝብታት፣ ከም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን፣ ሶማላውያንን፣...

እዋናዊ ዛዕባ: ዶባዊ ወጥሪ ኤርትራን ሱዳንን ፡ ሳዕቤናቱን

ወትሩ ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ተዋስኦ ዘይፍለዮ ኣባጓይላ ኢሳይያስ፡ ዓመተ 2018 ከኣ፡ ከምኣመሉ ምስ ሱዳን ብሓዱሽ ወጥሪ፡ ምስ ግብጺ ብ“ሃነፍነፍን ጽግዕተኝነትን” ፈሊምዋ ኣሎ፡፡ ፖሊሲታት “ብድሕረይ ዳንዴር ኣይትብቆላ” ኢሉ ከም ቀይዱ ዝበተኸ ፈረስ፣ ንጸድፊ ጠኒኑ ክጸድፍ ገልዳሕ ዝብሎ ዘሎስ፣ ህዝቢ ኤርትራ ከምተረድኦስ ይስቆሮ ዶኾን ይኸው?ምኽርን ምዕዶን ወኻሩ ጎይተቱ ሰሚዑ፣ መንነቱ ኣጥፊኡ ይጸድፍ...

ኣሎኹ ማለት፣ ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ

ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ህዝባዊ ስልጣን መንጢሉ ኣብ ስልጣን ካብ ዝውጣሕ ዳርጋ ሎሚስ 28 ዓመታት  ሓሊፉ። እዚ ዘይሓፍር ባንቡላ ጽዮናውያን ሰብዚ፣ ብግዝያዊ መንግስቲ ጥራይ ኣሎኹ እንዳበለ፣ እንሆ ዛጊት ካብ 1993 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ፣ ዳርጋ ሎሚስ 28 ዓመታት ኣሕሊፉዎ። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ከኣ፣ኣብዘን ዝሓለፋ 28 ዓመታት፣ ነቲ መብጽዓን ራእዪን ህዝቢ ኤርትራ ራሕሪሑ፣ብኣንጻሩ ግና ብመሃንድሳት ዓሰብቱን...

ስለምንታይ እዩ ኲናት ማእከላይ ምብራቕ (ኢራቅ ሶርያ)ተባሪዑ? Video

 ስለምንታይ እዩ ኲናት ኣብ ሃገት ኣዕራብ ወይ ማእከላይ ምብራቕ፣ ብፍላይ ከኣ ኣብ ኢራቅን፣ ሶርያን ተባሪዑ? ነቲ ብሃገረ ኣስላም (ISIS) ዝጽዋዕ ኣስላማዊ ኣኽራሪ ሓይሊ ግብረ ሽበራ፣በየኖት መንግስታት እዩ ዝምወ? እቲ ዝልዓለ ተክኖሎጂካዊ ኣጽዋር ንሃገረ ኣስላም (ISIS) ዝጽዋዕ ኣስላማዊ ኣኽራሪ ሓይሊ ግብረ ሽበራ መንዩ ዘዕጥቖ? መልሲ ናይዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ሕቶታትን ኣብዚ ዝስዕብ ቪድዮ ስምዑዎ። ግድነት...