ፈታዉ ገንዘብ ምስ ሰይጣን ይላዘብ፣ ፈታው ሃገር ከኣ ምስ ህዝቡ ይላዘብ!

ልዑላውነት፣ ፍትሒ፣ ባኒ (እንጀራ) ቀዳምነት ንህዝቢ ኤርትራ እዮም። ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ሓጋዚምበር ወሳኒ ኣይኮነን። ዶር. ኢብራሂም ስራጅ

ርእይቶ ኣካየድቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ፣

ክቡር ሓውና ዶር ኢብራሂም ስራጅ፣ ብብቕዓትካን ብዕድሜኻን፣ ንኤርትራ ክትመርሕ ከምትኽእል ስለዘረጋገጽና፣ ብወገና ሓደራ ክንብለካ እንደሊ ኣገዳሲ ሓላፍነታዊ ወኸሳ እንተሎ፣ “ሃገር ክዝመትዶ ዓይንኻ ይዕመት” ከምዝብሃል፣ ኣብዛ በጺሕናያ ዘሎና መድረኽ ምስምስን ጥልመትን ውዲትን ኢሰያስ ስለዝኣረገ፣ ዋርሳይ ኮንካ ብመጀመርያ፣ ንኣብ ወጻኢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብ ሓቀኛ ታሪኻዊ መስርሕ ዝተመርኮሰ ሲምፖዝዩምን፣ ሰሚናርን ገርካ  ክትምህሮን ከተሰልጥኖን ሓደራ ንብለካ። ታሪኽ ገርካ ሞት ክብረት እዩሞ፣ ንኹሉ ንረብሓ ሃገር ኢልካ እትደኽሞ ድኻም ድማ ኣብ ጎድንኻ ከምዘሎና ነረጋግጸልካ።

መሃንድሳት ጽዮናውያን፣ ንህዝቢ ኤርትራ ብድሎ ከይትዕሎ ክስዕሩዎ ስለዘይከኣሉ፣ ብመጽናዕትን ምርምርን ዝበጽሑዎ ገረብ ብሓኽላ! ዝብል ወሳኒ መደብ ዕዮ ብምሕንጻጽ፣ እንሆ ንኢሰያስ ኣፈወርቂ ወዲ ተንቤን ሓማሴናይ ተመሲሉ ንፕሮጀክት ምዕራባውያን ንኸሳልጥ ልኢኾምልና፣ ብድሕሪ 66 ዓመታት ድማ እንሆ፣ እቲ ብምስምስን ብምትላልን ዘረባርበና ዝነበረ ሎሚ ኣግሂዱዎ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊሰኩም እየ ይብለና ኣሎ።

 ክቡራት ተኻታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ እስከ ነዛ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚራ ዘላ ብዛዕባ ምስላታት ቋንቋ ትግሪኛ እትሕብር ቪድዮ፣ ምስቲ ሎሚ ኢሰያስ ዝፍጽሞ ዘሎ እከይ ጥልመታት ኣዋዳዲርና፣ ካብቲ ምሳሌታት ኣየኖት እዮም ንተግባር ኢሰያስ ዝገልጹ ክንርዳእ ንፈትን።

 

ብሓልዮት መርበብ ደቀባት ኤርትራ

32 ሓምለ 2018 ዓ.ም.ፈ.