ዋናታት ሰውራ ዓለም ጽዮናውያን እዮም። ካብ ድሕሪ 2ይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ክሳብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ-ዘመን 2021፣ ብ“ግብረ-ሽበራ“ እዩ ተተኪኡ።

ኣብዚ ዝስዕብ ጠዊቕኩም ብስእላዊ ዝተሰነየ ጽሑፍ ኣንብቡ

እቲ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ተዋፊሩ ዘሎ “ግብረ-ሽበራ“ መተካእታ ሰውራ ተባሂሉ፣ ንረብሓ ልሂቃን ወነንቲ ባህርያዊ ጸጋ ዓለም [ጽዮናውያን] ዝሕሉ ጥራይ እዩ። ኩሉ ኣብ ዓለም ዝተኻየድ ሰውራ ጽዮናውያን ድኣምበር ሰውራ ጭቊን ህዝቢ ዓለም ክሳብ ሎሚ ትዓዊቱ ኣይፈልጥን።

እቲ ኣምሆ ዘመን ሰውራ ተባሂሉ ዝተጀመረ፣ ህዝቢ ካብ መሳፍንትን ነገውስን ጭቆና ምስ መረሮ፣ ጸረ ጭቆና ኢሉ ብቚጣዐ ሰውራ ኣባሪዑ። ካብቶም ዓበይትን በዂሪ ሰውራን ሓደ ከኣ ሰውራ ፈረንሳ ነበረ። ሰውራ ፈረንሳ ካብ 1789 ክሳብ 1799 ዓ.ም.ፈ  ተኻየደ። ሰውራ ፈረንሳ ኣብቲ ዘመንቲ ብቊጣዐ ህዝቢ ፈረንሳ ምስተጀመረ፣ ማእለያ ዘይብሎም ሓርበኛታት ፈረንሳ ድሕሪ ምብላዕ፣ ብጽዮናውያን ተሰሪቑ ኣብ መወዳእታ ንረብሓ ህዝቢ ፈረንሳ ዘይኮነስ፣ ንረብሓ ጽዮናውያን ጥራይ ድኣ ውዓለ። እቶም ቅድሚ ሰውራ ጀሚሮም ንዓለም ብቊጠባ ዝገዝኡዋ ዝነበሩን ክሳብ ሎሚ ድማ ዝገዝኡዋ ዘለውን፣ እቶም ወነንቲ ወርቅን ባጤራን ዝይትን ላምባን ኣጽዋርን ቴክኖሎጂን ዝኾኑ ብስም ጽዮናውያን ዝጽውዑዋ ነብሶም ግንከ ጽዮናውያን ዘይኮኑ ብልሓተኛታት እዮም። ድሕሪ ሰውራ ፈረንሳ ድማ ሰውራ ኮሚንስቲ ሶቭየት ሕብረት ብጀርመናውያንን ፈረሳውያንን ሊቃውንቲ ዝተደርሰ ስነሓሳብ ሰውራ (ኣይድዮሎጂ) ተመርኩሱ እዩ። ሃገር ጀርመን ካብ 18 ክፍለ-ዘመን ክሳብ መወዳእታ 19ን መፋርቕ 20 ክፍለዘመንን ብፍልስፍናን ብቊጠባን፣ ብሊቅነትን ኣዝያ ልዑል ተራ ዝተጻወተት ሃገር ነበረት። ኣብ ውሽጢ ጀርመንን ስዊዘርላንድን ለንዶንን ግና እቶም ኣዝዮም ብልሓተኛታት ወነንቲ ቁጠባ ዝነበሩ ማይቤት ጽዮናውያን (ሳይበር ይሁዳውይን) ብስዉር ንሃገር ጀርመን ይቆጻጸሩዋ ነበሩ። ብጥቅምቲ 1917 ዓ.ም.ፈ ቭላድሚር ለኒን ካብ ሃገር ጀርመን ንሩስያ መጺኡ እዩ ሰልፊ ቦልሸቪክ ኣብ ሃገር ሩስያ መስሪቱ። ለኒን ብትውልዱ ይሁዳዊ ኮይኑ ስሙ ቀዪሩ እዩ ብምዕዶን ምኽርን ጽዮናውያን ካብ ጀርመን ንሃገር ሩስያ ብስዉር ምስጢርን ውዲትን ዝተላእከ። ኣብ ሃገር ሩስያ ካብ 1721  ክሳብ 1725 ዓ.ም.ፈ.ዝገዝእ ዝነበረ ንጉስ ሩስያ ንጉስ ፔተ 1ይ ዝተባህለ ነበረ፣ ንጉስ ፔተር 1ይ ፍጹም መላኺ (Absolutemonarchy)ንጉስ እዩ ዝነበረ። ካብኡ ቀጺሉ ማለት ካብ 1894 ክሳብ 1917 ንጉስ ሩስያ ዝነበረ ድማ ንጉስ ኒኮላስ 2ይ ነበረ። ንገስታት ሩስያ ጽኑዕ ኦርቶዶክሳዊ ኣምነት እዩ ዝነበሮም። ብሃብትን ብወርቅን ድማ ኣዝዮም ዝሃብተሙ ነበሩ።

ሃገር ጀርመንውን ብተክኖሎጂን ቊጠባን ፍልጠትን እዝያ ዝልዓለት ነበረት። በዚ መኽንያትዚ፣ እቶም ኣብቲ ዘመንቲ ኣብ ጀርመንን ፈረንሳን፣ ሎንዶንን ኒውዮርክን ስዊዘርላንድን ዓሪዶም ዝነበሩ ወነንቲ ባጤራን ወርቅን ጽዮናውያን ሓይሊ ሩስያን ጀርመንን እዝዩ የስግኦም ስለዝነበረ፣ ንትሕተ ቅርጻ ሃገር ጀርመንን ሩስያን ንምዕናው ዓሚቚ መጽናዕቲ የካይዱ ነበሩ። ብጥበብን ስዉር ውዲትን ድማ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ጀርመንን ሩስያን ሰሊኾም ንሩስያን ጀርመንን ክቆጻጸሩዎም በቕዑ። ነቲ ሰውራ ሩስያ ዝዝውሩዎ ዘነበሩ ብስም ሩስያውያን ኣስማት እንዳተሰየሙ ግንከኣ ጽዮናውያን ነበሩ። ኣብ ሃገር ሩስያ ዝተመስረተ ሰልፊ ቦልሸቪክ 75% ኣባላቱ ኣስማቶም ዝቐየሩ ዩሁዳውያን ዓሌት ኢና ዝብሉ እዮም ዝነበሩ።  እቲ ካርል ማርክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ፍላስፋ ኮሚንስት፣ ቀንዲ ስሙ ካይም ሂርሸል ሞርዶካይ ለቪ (Chaim Hirschel Mordechai Levi) ነበረ። ጽዮናውያን ግና “ካርል ማርክስ“ (Karl Marx) ዝብል ስም ኣጠሚቖም፣ በቲ ሄገል ዝተባህለ ጀርመናዊ ፍላስፋ ዝተደርሰ ፍልስፍና “ተዘ – እንቲተዘ = ሲንተዘ“ ፕሮቶኮል ኦፍ ዝዮን ዝብል ፍልስፍና ጽዮናያን ውሲኾምን ሰናኒዖምን ዘዳለውዎ ፍልስፍና ሓሶት ነበረ። ካፒታል ወይ ድማ ኮሚኒስት ማኒፈስት ዝብል፣ ፍልስፍና ደረሰ። በቲ ካርል ማርክስ ዘዳለዎ ፍልስፍና ተመሪሖም ድማ ሰልፊ ቦልሸቪክስ፣ ካብ 39 ሚልዮን ዝበዝሑ ክርስትያን ኦርቶዶክስን፣ ንጉስ ኒኮላስ 2ይ ምስ ስድራቤቱን ዓሌቱን ኣጽኒቶም፣ እዛ ካብ 1917 ክሳብ 1989 ዓ.ም.ፈ. ብስርዓት ኮሚንስት እትግዛእ ዝነበረት ሶቭየት ሕብረት እትብሃል ሃገር ኣቖሙ።

ሰውራ ሃገር ጀርመን፣

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ብመጠኑ ተጠቒሱ ዘሎ ካብ 18 ክፍለ-ዘመን ክሳብ መፋርቕ 20 ክፍለ-ዘመን፣ ብቊጠባን ብስነፍልጠትን ብተክኖሎጂን ካብ መላእ ዓለም ኣዝያ ዝልዓለት ሃገር ጀርመን እያ ዝነበረት። ማዕረ-ማዕረ ጀርመን ብጽዮናውያን ትፍራሕ ዝነበረት ድማ ሃገር ሩስያ ነበረት። ጽዮናውያን ህዝቢ ሩስያን ጀርመንን ብምዕቡልን ፍትሓዊን ዴሞክራስያዊን መንግስቲ እንዳተማኣከላ እንተድኣ ተመሪሑ ግና፣ ጽዮናውያን ህላዌ ዋንነት ባጤራን ወርቅን በልዚንን ዋሕስነት ከምዘይብሉ ስለዘረጋገጹ፣ ህዝባዊ ሰውራ ሃገር ጀርመንን ሩስያን ጨውዮም ንኸበርዕንዎ ረቂቕ መደብ መደቡ። ከምቲ ዝመደቡዎ ድማ፣ ንስርዓት ሩስያ ብሰልፊ ቦልሸቪክስ ኣዋፊሮም ስዓሩዎ። ንሰውራ ሃገር ጀርመን ድማ ኣብቲ ሕመሬት ሃገራዊ ማሕበራዊ ሰውራ ጀርመን ሰሊኾም፣ ንሂትለር መልሚሎም ብምውፋር ስዓርዎ። ህዝቢ ሃገር ጀርመን ድማ ዋላኳ ጻዕረኛን በሊሕን ኮይኑ፣ ክሳብ ሎሚ ብቴክኖሎጂ ኣብ ዓለም ጸብለልትነት እንተ ሃለዎ፣ ብሰንኪ ጽዮናውያን ግና ኣብ 2ይ ኲናት ዓለም ማእለያ ዘይብሉ ዕንወትን ህልቀትን ኣጓኒፉዎ እዩ። ማእለያ ዘይብሉ ወርቅን ካልእ ሃብትን ህዝቢ ጀርመንን፣ ክኢላታት ሊቃውንትን ሓካይምን ደቂ ጀርመን ብኣሜሪካን እንግሊዝን ፈረንሳን ሩስያን ተዘመቶም። ከተማታት ጀርመን ኲናት ተወዲኡ ከሎ ንኣስታት 4 መዓልትን ለይትን ዝኣክል ብኣማኣኢት ጽቊጸራ ነፈርቲ ውግእ ቦምባታት ተነስኒሱዎ። በዚ መኽንያትዚ ድማ ትሕተ ቅርጻ ሃገሩ እዝዩ ዓንዩ። ህዝቢ ጀርመን ድማ ኣብ ስደት ፋሕ ብትን ኢሉ።

ሰውራ ኤርትራ

ብዛዕባ ታሪኽ ኤርትራ ኣንተድኣ ክንጽሕፍ ኰንና፣ ሰንሰለታዊ ታሪኽ ኤርትራ ኣብዚ ዓምዲዚ ተጻሒፉ ዝውዳእ ኣይኮነን። መብዛሕትና ተኻታተልቲ ታሪኽ ኤርትራ ግና፣ ቃልሲ ኤርትራ ፍትሓዊ ምዃኑን፣ ህዝቢ ኤርትራ ድማ፣ ንመሰሉን ንመንነቱን ንኽካላኸል ኢሉ ከምዝመከተን እኹምትፈልጡን ትግምቱን። ሓቂዶ ሓሶት?? ዝኾነ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ብባህርያዊ ጸጋ ዝተዓደለ ህዝቢ ስለዝኾኑ፣ ጻዮናውያን ድማ ንባህርያዊ ጸግኡ ስለዝብሃጉዎ፣ ክሳብ ሎሚ ግዳይ ጆግራፊካዊን ብሉጽ ስትራተጂካዊ ቦታኡን ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪ ኮለንያል ጣልያን መሰል ነጻነቱ ተገፊፉ፣ ፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ብጽዮናውያንን ሃጸያውያንን ተነፊጉዎ፣ ሰውራ ምስ ጀመረ ድማ፣ ሰለለቲ ካብ ማይቤት ትግራይ ዓሲቦም፣ ደድሕሪ ሰውርኡ ስዒቦም ብገረብ ብሓኽላ ፕሮጀክት እንሆ ሓዲግ-መዲግ ኣትሪፎሞ ንዕዘቦም ኣሎና። እዚዩ እቲ ሓጺር ትንተና ጉዳይ ኤርትራ ኣምብኣር። ብሕጽር ዝበለ ወሰኽ ድማ፣ ኤርትራ ምንጪ እቶት ጽዮናውያን ክትከውን ከላ ህ.ግ.ሓ.ኤ. [=> ህ.ግ.ባ.ኤ.ህዝባዊ ግንባር ባርነት ኤርትራ ዩ።] ትካል ሃጸያውያን ኮይና እያ ተመስሪታ።

ርግጽዩ፣ ጽዮናውያን ኣብ ውሽጢ ሰውራ ኤርትራ ሰሊኾም፣ ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ኮይኑ ንኤርትራ ብፍላይ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ፣ ብሓፈሻ ድማ ካብ ጽዮናውያንን ሃጸያውያንን ሓራ ንኸውጽእ መኪቱ ዝተበገሰ ሰውራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ንምብርዓን፣ ብመጽናዕትን ምርምርን ትሓንጸጸ ፕሮጀክት-ጥፍኣት ኣዳልዮም፣ ብኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝተባህለ ካብ ማይቤት ተንቤን ዝኾነ ሰላዪ መልሚሎም ሓዲሽ ኣንቆራ-ሰውራ ሻዕብያ ብምምሃዝ ንሰውራ ኤርትራ ኣሕቂቖሞ።

 

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣቀማቕማ ወዲኒ ተቐምቂሙ ከሎ ዘርኢ ስእሊ። ነዚ ሰብዝን ተልእኾ ህዝባዊ ግንባርን ኣንጊሆም ዘለለዩ ጀጋኑ ኤርትራውያን ድማ፣ በብሓደ ብስዉር ምኽሪ ስለላ-መርበብ ጽዮናውያን ተቐንጺሎም። ብሕጽር ዝበለ ኣዘራርባ ግንከኣ ሓቂ፣ ኢሰያስ ብዘይካ ስለላን ኮለላን ቅንጸላን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ካልእ ስራሕ ኣይነበሮን። እዚ ኣብሃህላዚ ድማ ኣብዚ እዋንዚ ህዝቢ ኤሪትራ ዛጊት ንብልሓት ኤሰያስ ተረዲኡዎስ፣ “ያእ እንቱም ሰባት እዚ ኢሰያስ ዝብሃል ሰብዚ ኣይናትናን እዩ“ እንዳበለ ዓው ኢሉ ይዛረብ ኣሎ። እቲ ኣምሆ ዘመን ንሓርበኛታትን ደቀባት ኣብ ሳሕል ክቕንጽል ከሎ ግና፣ ተሃሚሉ ከለልዮ ኣይከኣለን።

እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ግና ኢሰያስ ከቢሩን ደቂሱን ኣይኮነን ዝሓድር ዘሎ። ካብኡ የድህንኩም። ዘይንሱ ኮይኑ ከም ሓድ ዞምቢ ፈዚዙ መሃንድሳት ስለላ መርበብ ምዕራባውያን ዝኣዘዙዎ ጥራዝይ ዝፍጽም ሰላዪ እዩ።

 

ካብቶም ኢሰያስ ኣምሆ ዘመን ዝቐንጸሎም ብማንካ ጭልፍ ኣቢልካ ክጥቀሱ ከለው እዞም ዝስዕቡ እዮም፣-

ንመረዳእታ፣- ብዓል ተወልደ እዮብን፣ ዶር እዮብን፣ ጅግና ሰለሞን ወልደማርያምን፣ ዶር ብእምነትን፣ ኣብራሂም ዓፋን፣ ኡስታዝ ሳልሕ ሳበን፣ ዓብደል ቃድር ሮሞዳንን፣ ክንደይ ኢልካሞ ክቚጸሩ፣ ብሓቂ ዲሞክራስያውን ሃገራውያን እኳ እንተነበሩ፣ ብሰላዪ ኢሰያስ ግና ብ“መንካዕን ኣዕናዊ ምንቅስቓስን ጸረ-ሰውራን“ ዝብል ጽዩፍ ስም ዘጠመቖም፣ ከም ብዓል ኣፈውርቂ ክፍሉን፣ ሙሴ ተስፋማርያምን፣ ዮውሃንስ ብሬንን፣ ታረቀ ይሕደጎን ዶክቶር ጎይቶኦምን፣ ወዲ ፈንቅልን፣ ወዘተ. .፣ መራሕ ማሕበር ተማሃሮ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነበረ ተባዕ-ሓርበኛን ሊቅን መንግስትኣብ ይሳቕን ድማ ብምስጢራዊ ትእዛዝ ስለያ መርበብ ጽዮናውያን‘ዮም ዓሪቦም። ነዚ ወፍሪ-እከይ እዚ ስለዘካየደ እዩ እምብኣር፣ ሎሚ ኢሰያስ ኣፈውርቂ ይኣይ “ፕረሲደንት ሓዳስ ኤርትራ“ ተባሂሉ፣ ከም “መለኮታዊ መራሒ ኮይኑ፣ ክሳብ ሎሚ ኣብ ልዕሊ መቓብር ጀጋኑ ደዪቡ ንሰውራ ኤርትራ ኣበርዒኑ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣላሽ ዝብሎ ኣሎ። እወ! ኢሰያስ ከም ብዓል ኣሚልካል ካብራል ወዲ ጊኒ ቢሳው፣ ንጽዮናውያን እምቢ ኣንተዝብሎም ነይሩ፣ እቶም ዝቐንጸሎም ሎሚ ነዛ ኤርትራ ብፍትሕን ዲሞክራስን ምመርሑዋ ነይሮም፣ ንዕኡ ከኣ ባዕሎም እቶም ስለላ መርበብ ጽዮናውያን ምቐንጸሉዎ ነይሮም። “እሺ ጎይታይ“! ዝበልኩምኒ ምኽሪ ተኸቲለ፣ ነቲ ፕሮጀክት ጥፍኣት ክመርሖ እየ“ ኢሉ ማሕላ ስለዝምሓልሎም ግና፣ እንሆ ሎሚ ኣይተ ኢሰያስ ዘይወደባት ክነሱ፣ ከዳሚ ጽዮናውያን ኮይኑ፣ ንወለዶ ህዝቢ ኤርትራ ኣጽኒቱ፣ ንባህርያዊ ጸጋ ህዝቢ ኤርትራ ብጽዮናውያን ኣዝሚቱ፣ ንሓዲሽ ወለዶ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንስደት ኣውሒዙ፣ ንሰውራ ኤርትራን ጀጋኑ ኤርትራን ከኣ፣ ግዳይን  መላገጺ ጽዮናውያንን ሃጸያውያን ኮይኑ ከምዝተርፍ ገይሩዎ ኣሎ።  ሎሚ እኳ ሰራዊት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ኣብ ኢትዮጵያ ከምዘሎ ማ°ከናት ዜና °aለም ዘቃልሕኦ ዘለዋ ሓቂዩ።

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ኮይኑ ዝእሰረሉ ስዓት ግና ግድነት ሓደ መዓልቲ ክትመጽእ እያ።

ኣብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ-ዘመን ኣብ መላእ ዓለም “ግብረ-ሽበራ“ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ጭፍራ፣ ብሓቂ ግብረ-ሽበራ ዘይኮነስ ብግዳማዊ ገጹ ቅያር እቲ ሓቀኛ ሰውራታት ዓለም፣ ንመረዳእታ ሰውራ ፓለስቲንያ፣ ሰውራ ኤርትራ ፣ ሰውራ ኣፍጋኒስታን (ሞጃህዲን)፣ ሰውራ ኩርድሳን፣ ወዘተ. . ኮይኑ፣ ኣውራ ትሕዝቶኡን ዓላማኡን ግና፣ ንረብሓ ጽዮናውያን ንኸገልግል ብመደብ ተጸኒዑ ዝተሰንዐ ሓይሊ እዩ። እቶም ብስዉር ኮይኖም ዝምውሉዎ ድማ ብፍላይ ወነንቲ በልዚንን ባንክን ወርቅን ኣጽዋርን ኢንተርኔትን ተክኖሎጂን ዝኾኑ ጽዮናውያን እዮም።

ካብ ስሳታት ጀሚሮም ክሳብ ተስዓታት ኣብ መላእ ዓለም ዝካየዱ ዝነበሩ ሰውራታት፣ ጽዮናውያን ብረቂቕ ስለላ መርበቦም ኣብ ውሽጦም ሰሊኾም እዮም ክጓስዩዎም ጸኒሖም። ንመረዳእታ፣ ኣብ ውሽጢ ፓን ኣፍሪካን ሰሊኾም፣ ንጅግናን ሊቅን ነኲሩማ መራሒ ጋና ክቕንጽሉዎ ከለው፣ ንብላታን ጌታን ሎሬንሶ ታእዛዝ ድማ ሰሚሞም ቀንጺሎሞ።

ሰውራ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ANC፣

ኣብ ውሽጢ ሰውራ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ (ኣ.ኤ.ሰ) ሰሊኾም ከኣ ንኔልሰን ማንዴላ ኣገልጋሊኦም ክኸውን ኣስዲዖሞ። ክሳብ መወዳእታ ድማ ንኔልሰን ማንዴላ ከም “ሓርበኛ ሃገራዊን መራሕ ሰውራን“ ወይድማ መራሕ ኮሚንስት ፓርቲ ሰውራ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣምሲሎም፣ በቲ ረቂቕ ብፕሮፓጋንዳኦም ገሮም ብፍላይ ንህዝቢ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ዓለም ከእምንዎ ፈቲኖም።

ኔልሰን ማንዴላ፣ ኣብቲ መጀመርያ ምስ ዊኑ ማዲኪዘላ ብዓልቲ ቤቱ ክምርዖ ከሎ ዘርኢ ስእሊ።

ኔልሰ ማንዴላ፣ በቶም እከያት ጽዮናውያን ስለዝተጨውየ፣ ምስ ሰብይቱ ክምዝፋታሕ ገሮሞ፣ ንወዱ ድማ ብሰብ ዝሰርሖ ሕማም ኤይድስ ተለኺፉ ከምዝቕዘፍ ገሮሞ። ኔልሰን ማንዴላ ሰላሊ  ጽዮናውያን ምዃን ስለዝመረጸ፣ ኣብ ግላዊ ህይወቱ ከይተረፈ ሕማቕ ረኺቡ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንህዝቡ ኣብ ሓዲግ-መዲግ ኣጻጢሑዎ፣ ዓሕ ኣናበለ እዩ ዓሪፉ። ፕሮፓጋንዳ ጽዮናውያን ግና፣ ማንዴላ ከም ሓደ ጅግናን ሓርበኛን ኣምሲሎም ኲሓሒሎም ኣፋንዮሞ። ማንዴላ ግና ብስዉር ዕሱብ ጽዮናውያን እዩ ነይሩ።

ኔልሰን ማንዴላ ቅድሚ ምእሳሩ ብስለላ-መርበብ ጽዮናውያን ክምከር ከሎ። ካብ 1961 ክሳብ 1990 ዓ.ም.ፈ. ንኣፍሪቃ ሃገራዊ ኮንግረስ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ጽዮናውያን እዮም ዝምውሉዎ ነይሮም። ኔልሶን ማንዴላ ድማ ሰላዪ ጽዮናውያን እዩ ነይሩ። Nelson Mandela and Joe Slovo give the clenched fist salute in front of the blood-drenched Hammer and Sickle flag of Bolshevism. Slovo, a Yiddish-speaking Lithuanian ‘Jew,’ was Secretary General of the South African Communist Party and director of the military wing of the ANC, which perpetrated numerous terror bombings against white civilians.

ካብ 2006 ዓ.ም.ፈ. ጥራይ 5000 ካብ 35 ሚልዮን ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ 60.000 $ እቶት ክረኽቡከለው፣ ሓደ ርብዒ ካብ ኩሉ ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪቃ ግና፣ መነባብሮኡ ሕሱር ናብራ-ጌቶ ኮይኑ፣ ብዘይጽሩይ ማይን ሓይሊ ኤለክትሪክን እንዳነበረ፣ ካብ 40% ካብ መላእ ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪቃ ከኣ ተሌፎን መራኸቢ የብሉን። ብሕማም ኤይድን ቱበርኮለዚዝን ዝተለኽፉ ጸለምቲ ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪቃ ከኣ ካብ 20% ንላዕሊ እዮም። እቲ ዕድመ ደቂ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ብሰንኪ ከርፋሕ ናብራን ቀዛፊ ሕማማትን ብ13% ንታሕቲ ወሪዱ። ዕድሎት ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋንዚ፣ ብህዝባውዊ መንግስቲ ደቡብሪቃ ይመሓደር እሎ ኣንዳተባህለ፣ ካብ ቅድሚ ሰውራን ኣብ እዋን ሰውራን፣ ሎሚ ኣዝዩ ዝኸፍአ ከርፋሕ ናብራ እዩ ዘሕልፍ ዘሎ። ሓደ ዶላር ኣሜሪካ ንመዓልቲ ዝእቶቶም ደቂ ደቡብ ኣፍሪቃ ክሳብ 4 ሚልዮን በጺሖም ኣለው። ደቡብ ኣፍሪቃ ግና እቲ ዝበዝሐ ድያመንድን ወርቂን ዝሕፈሶ ሃብታም ሃገር እዩ። ክሳብ ሎሚ ነቲ ወርቅን ድያመንድን ዝግሕጡዎ ዘለው ግና ማይቤት ኦፐንሃይመር ዝብሃሉ፣ ጽዮናውያን እዮም ኣምበር መስኪን ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣይኮነን።

In 2006, only 5,000 of the more than 35 million black South Africans earned more than $60,000. A quarter of the entire population lived in shacks without running water or electricity. A quarter have no access to clean water. 40% have no telephone. The HIV/AIDS/TB infection rate is 20%. Life expectancy dropped by 13 years.  40% of schools have no electricity. The plight of Blacks in South Africa is much worse under the “peoples’ government.” The number of people living on $1 a day doubled from two to four million. The unemployment rate doubled to 48% from 1991-2002. (It is 25.2% today.)

ኣብ ኤርትራ ድማ ድሕሪቲ መዘና ዘይብሉ ን30 ዓመታት ዝተኻየደ መሪር ሓርነታዊ ቃልሲን መራሕቲ ሰውራ ኤርትራን፣ ብጽዮናውያን ስለዝተጨውዩ፣ ሎሚ መንእሰያት ኤርትራ ሃገሮም ገዲፎም ሃጽ ኢሎም ንስደት ብምምራሕ፣ ግዳይ ማእከላይ ብሕርን ሳሃራን ይኾኑ ኣለው። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ማይን ሓይሊ መብራህቲ ኤሊክትሪክን ሓሪሙዎ ከርፋሕ ናብራ ይነብር ኣሎ። ኤርትራ ግና ሎሚ ማእለያ ዘይብሉ ወርቂ ዝሕፈሶ ዘሎ ሃገር እዩ። እዚ ውድብዚ ጸረ ዓሌታዊ መግዛእቲ ጽዓዱ ደቡብኣፍሪቃ ንኽቃለስ እዩ ተበጊሱ። እቲ ቃልሱ ድማ ፍትሓዊ እዩ ዝነበረ። ብጽዮናውያን ግና ኣንጻርረብሓኣኦም ስለዝኾነ፣ ብቐሊሉ ከጥፍኡዎ ከምዘይካሉ ምስፈለጡ፣ ብረቂቕ ስለላን ኮሎኣን ገሮምኣብ ዝተናውሐ እዋን ክምይስዕሩዎ መደብ ኣውጽኡ። ስለዚ ሰውራ ሃገራዊ ኣፍሪቃዊ ኮንግረስ፣ንስሙ ድኣ“ህዝባዊ ሰውራ“ ይብሃል ኣምበር፣ ብጽዮናውያን እዮም ዝቁኦጻጸሩዎ ነይሮም።

ሰውራ ጊኒ-ቢሳው

ኣብ ውሽጢ ሰውራ ጊኒ-ቢሳው ተጸፍዮም ድማ ንጅግና ኣሚልካል ካብራል ከስድዑዎ ፈቲኖም። ኣሚልካል ካብራል ግና “እምቢ ንጽዮናውያን እወ ንህዝቢ ጊኒ-ቢሳው“! ኢሉ ዕጭ ስለዝሓንፈፈሎም ቀንጺሎሞ። እብዚ እዋንዚ ድማ፣ ህዝቢ ጊኒ ቢሳው ንዓመታት ተቓሊሱ ከብቅዕ ከርፋሕ ናብራ ይሕልፍ ኣሎ።

ንሰውራ ፓለስቲንያ

ንሰውራ ፓለስቲንያ ድማ ኣይጽዓድን ስለዝበሎም፣ በታ ጽዮናዊት እስራኤል ገሮም ኣላሽ ኣቢሎሞ። ንመራሕ ሰውራ ፒልኦ ያሲር ዓራፋት ድማ ንኸታልልዎ ማዳልያ (ኖበል ፕራይስ) ኣብ ኖርወይ ሸሊሞሞ። ከምዘይጽዓደሎም ምስ ፈለጡ ግና፣ ብራድዮ ኣክቲቪ ሰሚሞም ሸሚሞሞ። ስለዚ ሎሚ፣ ሰውራ ፓለስቲና ኣብ ምንታይ ኲነታት ከምዘሎ ንዕዘቦ ኣሎና።

ብዛዕባኡ ብዙሕ ምጽሓፍ ኣድላዪ ኣይኮነን።

ያሲር ዓራፋት ብ1979 ዓ.ም.ፈ. ገና ጎበዝ ርኣሒ ሰውራ ፓለስቲንያ ከሎ።

ያሲር ዓራፋት ብ1984 ዓ.ም.ፈ.

ያሲር ዓራፋት ቀቅድሚ ሙማቱ 2004

ያሲር ዓራፋት ብ1984 ዓ.ም.ፈ.

ብራድዮ ኣክቲቨ ምስተሰመመ

ብ2004 ዓ.ም.ፈ.

እቲ ስራሕ ስለላ መርበብ ጽይኦናውያን ኣዝዩ ስዉር ስለዝኾነ፣ ኣማውታ ያሲር ዓራፋት፣ ባኢደሰብ ምዃኑ ብወግዒ ብተለቪዥን ኣይተዘርግሐን፣ ድሒሩ ዝትርሓበረ ዜና ግና፣ ካብ መቓብሩ ራድዮ ኣክቲቭ ከምዝወጸ ተወርዩ። ብሓጺሩ ያሲር ዓራፋት፣ ብሰብ ዝሰርሖ መንሽሮ ተሰሚሙ እዩ ሞይቱ።

ህዝቢ ፓለስትንያ ወደባት ሃገር ፓለስቲንያ ክነሱ፣ መብዛሕትኡ ካብ ሃገሩ ተጓሒፉ፣ ኣብ ስደት ክነብር ከሎ፣ እቲ ፍርቁ ድማ ኣብ ጋዛን ኣብ እስራኤልን ከም ካልኣይ ደርቢ ኮይኑ ከርፋሕ ናብራ ይሕልፍ ኣሎ።

እቶም ነታ ”እስራኤል” ኢሎም ጸዊዓማ ዘለው፣ እቲ ትታሪኻዊ ስማ ፓለስቲንያ እትብሃል፣ ብሒቶማ ጥራይ ከይኣኽሎም፣ ንመላእ ሃገራት ኣዕራብ ክሳብ ሲናይ ሃገር ግብጺ ሓዋዊሶም ክወርስዎ ገልዳሕ ይብሉ ኣለው። ኲናት ዒራቕን ሎሚ ድማ ኣብ ሶርያ ዝባራዕ ዘሎ ሓዊ፣ ጽዮናዊት እስራኤል ዝወልዓቶ ጥራይ እዩ።

ሰውራ ኮንጎ፣

ሃገር ኮንጎ እታ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ እትርከብ፣ ግንከኣ ካብ መላእ ዓለም፣ብባህርያዊ ጸጋ ዝበልጸገት ሃገር እያ። እታ ድኻን ንእሽቶን፣ ግንከኣ ካብ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ንላዕሊ ዝሓሸ ኣጽዋር ውግእ ኣብቲ እዋንቲ ዝወነነት ሃገር በልጂም፣ ብትእዛዝ ጽዮናውያን ንሃገር ኮንጎ ወሪራ ብዘስካሕክሕ መግዛእቲ ትገዝኣ ነበረት። ህዝቢ ኮንጎ ከኣ ድሕሪ ክንደይ ባርባራዊ ጭቆና ጸረ ኮሎንያል ገዛኢት ሃገር በልጂም መኪቱ ሃገሩ ካብ ኣርዑት ጭቆና ነጻ ኣውጺኡዋ። ፓትርክ ሉሙምባ ካብቶም ብ1958 ዓ.ም.ፈ. ህገራዊ ምንቅስቓስ ሰልፊ ሃገር ኮንጎ ዝመስረቱ ጅግና ነበረ።

ሓርበኛ ፓትሪክ ሉሙምባ እቲ ቀዳማይ መራሒ ሃገር ኮንጎ ኮይኑ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ተመርጸ። ሓርበኛ ፓትሪክ ሉሙምባ፣ ብ1925 ዓ.ም.ፈ. ኣብታ ካሳይ (Provinz Kasaï) እትብሃል ኣውራጃ ኮንጎእዩ ተወሊዱ። ብጽዮናውያን ትእዛዝ ብፍላይ እኳድኣ ብማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካን፣ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኮሎንያል በልጁምን፣ በቶም ከድዓት ደቂ ዓዱ ተታሒዙ ተቐንጺሉ።

ሓርበኛ ፓትሪክ ሉሙምባ ብ17 ጥሪ 1961 ዓ.ም.ፈ. ክእሰር ከሎ።

ኣብዚ እዋንዚ ሃገር ኮንጎ ብክቡር ማዕድንን ካልእ ባህርያዊ ጸጋን ኣዝያ ዝሃብተመት ክነስ፣ ህዝባ ግና ኣብ ዘስካሕክሕ ኲነታት ይርከብ ኣሎ። እቲ ቃንዲ መኽንያት ድማ፣ ጽዮናውያን ንህዝቢ ኮንጎ ኣጽኒቶም ነቲ ባህርያዊ ሃብታ ንምዝማት እዩ።

ጅግና ቸጉ-ቬራ ብ1959 ዓ.ም.ፈ. ምስ ፊደል ካስትሮ ኣብ ግዜሰውራ ኩባ። ጅግና ቸጉ-ቬራ ኣንጻር በልጂምን ጽዮናውያንን ንሰውራ ኮንጎ ሓጊዙ ክምክትን፣ ካብ ሃገር ቦሊቪያ ንኮንጎ ከይዱ ኣብ ኮንጎ ሓያሎ ግዜ ምስ ጸንሐ ንቦሊቭያ ምስተመልሰ፣ በቶም ተዃሉ ጽዮናውያን ተቐንጺሉ። ኣብቲ ቅንጸላ ቸጒቨራ ኢድ ሰላዪ ፊደል ካስትሮ ከምዝነበረ ድማ ተረኽቲ ታሪኽ ይትርኹ።


ኣሪጂናል ስእሊ ቸጒቬራ ብ1967 ዓምፈ ብረቂቕ ኢድ ጽዮናውያን እዩ ተቐንጺሉ።

Che was killed in Bolivia in 1967

ሰውራ ጸለምቲ ኣሜሪካ

ማልኮም ኢክስ፣ ማርቲን ሊተር ኪንግ

ኣብ ስሳታት ሓቀኛን ፍትሓዊን መልእኽቲ ሒዞም ስለዝተበገሱ ግዳይ ጽዮናውያን ኮይኖም ተሰዊኦም።

ማርቲን ሊተር ኪንግ

 

ማልኮም ኢክስ፣

ሰውራ ኣፍጋኒስታን፣ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ብታሪኽ ሓርበኛ እዩ። ታሪክ ከምዝምስክሮ ክልተ ግዜ ንኮሎንያል ዓባይ ብሪጣንያ ዝስዓረ ህዝቢ እዩ። ብጽዮናውያን ተሳዒሩ ኣይፈልጥን እዩ።ቀዳማይ ወራር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ 1839 ክሳብ 1842 ዓ.ም.ፈ.ሰራዊት ኮሎንያል ዓባይ ብሪጣንያ ብጀጋኑ ሃገራውያን ደቂ ኣፍጋኒስታን ተሳዒሩ ካብ 4,500 ዝበዝሑ ሰራዊ ዓባይ ብሪጣንያ ተኾስቲሮም። ብ1979 ዓ.ም.ፈ. ከኣ ሓይሊ ሰብየት ሕብረት ንኣፍጋኒስታን ምስወረረ፣ ብሞጃህዲን ዝጽዋዕ ሰውራ ኣፍጋኒስታን፣ ንሓይሊ ሶቭየት ሕብረት ጸራሪጉ ካብ ሃገሩ ጒሒፉዎ። ስለላ መርበብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ግና፣ ድሕሪ ስዕረት ሶቬት ሕብረት፣ ብሓይሊ ሰውራ ኣፍጋኒስታን ስለዝርዓዱ፣ ኣልቃሂዳ ዝተባህለ ጸረ-ሰውራ ምሂዞም፣ ኣብ ውሽጡ ሰሊኾም እንሆ ክሳብ ሎሚ ህዝቢ ኣፍጋንስታን ብዘይ ቅሳነት ይነብር ኣሎ።  ኣፍጋኒስታን ካብ መላእ ዓለም ብሄሮይንን ኮኮከይንን እጸ-ፋርስ (ድራግ) እዝያ ዝሃብተመት ሃገር እያ። እቲ ኣብዚ እዋንዚ ብጽዮናውያንን ሃጸያውያንን ኣብ  ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ኲናት፣ ነቲ ማእለያ ዘይብሉ ሕርሻ እጸ-ፋርስ ንምቊጽጻር ጥራይ እዩ።  ካብቲ ብመስከረም 2001 ዓ.ም.ፈ. ዝተኣወጀ ኲናት ኣፍጋኒስታን ጀሚሩ፣ ጽዮናውያን ክሳብ ሓደ ትሪልዮን ኣቶት ካብ መሸጣ ሀሮይንን ኮከይንን ኣኻዕቢቶም ኣለው።

 • The First Anglo-Afghan War (also known as Auckland’s Folly) was fought between the British East India Company and Afghanistan from 1839 to 1842, and ended in an overall Afghan British-Afghan Wars

  • First Anglo-Afghan War (ቀዳማይ ኩናት እንግሊዛውያን ኣንጻር ደቅባት ኣፍጋኒስታን ካብ 1839 ክሳብ 1842 ነበረ። ኣብቲ ውግእቲ እንግሊዛውያን ብጀጋኑ ደቂ ኣፍጋኒስታን ተሳዒሮም።

  • Second Anglo-Afghan War (ካልኣይ ኩናት እንግልዝን ኣፍጋኒስታንን ካብ1878 ክሳብ 1880 ዓ.ም.ፈ. ኣባu ከእ እንግሊዝ ተስዒራ።)

  • Siege of Malakand & Tirah Campaign (ብ1897 ዓ.ም.ፈ. ከኣ ማላካንድን ቲራን ንእንግሊዝይ መኪቶም ስዒሮሞም።)

  • Third Anglo-Afghan War ሳልሳይ ኩናት ምስ ወራሪት ኮሎንያል እንግሊዝ ብ1919 ተሳዒሮም። Operation Herrick(War in Afghanistan; ኦፐረሽን ሄሪክካብ ሕዳር 2001 ክሳብ ታሕሳስ 2014 ዝሐድ ኩiናት ኦፐረሽን ጦራል። ምዕራባውያን ከኣ ኣይተዓወተን November 2001 – December 2014። ካብ December 2014 – ክሳብ August 2021 ዝተኻየደ ሕሱር ኩናት ምዕራባውያን ድማ ሕጂ ብታሊባን ተሳዒሩ ካብ መሬት ኣፍጋኒስታን ተሳዒሩ ብሕፍረት ወጺኡ።

  • Operation Toral (War in Afghanistan; December 2014 – August 2021)

 • American-Afghan War

መራሕ ሰውራ ኩርድሳን(BKK)ዓብዱላህ ኦቸላን (Abdullah Öcalan)

ሰውራ-ኩርድሳን

ህዝቢ ኩርድሳን ኣብ መንጎ ቱርክንኢራንን ኢራቕን ሶርያን ተቐርቂሩዝነብር ውጹዕ ህዝቢ እዩ።ጽዮናውያን ግና ሰውራ ኩርድሳንክዕወት ኣይደልዩን እዮም፣ መኽንያቱ ህዝቢ ኩርድሳን ብታሪኽ ይኹን ብጅግንነቱ ዝበርትዐ ህዝቢ ስለዝኾነ፣ ሰሚሩ መንግስቲ እንተድኣ መስሪቱ፣ ንረብሓ ጽዮናውያን ስለዝጻባእ፣ ካብ ዝብል ስግኣት፣ ስለለ መርበብ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ሞሳድን ማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካን፣ ተዛራርዮም ንመንግስቲ ቱርኪ ቅድመ ግንባር ኣዋፊሮም፣ ክሳብ ሎሚ ንሓርበኛን ደላይ ሰላምን ህዝቢ ኩርዱሳን መንግስትን ሃገርን ስኢኑ ንዘልኣለም ከርተት ከምዝብል ገሮሞ ኣለው።

እቲ ቀንዲ መሳርሒ ጽዮናውያን ዝኾነ ሃገር መንግስቲ ቱርኪ ገና ኣውራ ወፍሩ ንህዝቢ ርድሳን ንምድምሳስ ጥራይ እዩ።

መራሕ ሰውራ ኩርድሳን ዓብዱላህ ኦቸላን ብ15 የካቲት 1999 ዓ.ም.ፈ. ብሓገዝ ስለላ መርበብ ሞሳድ (እስራኤል) ተሓጊዞም፣ ካብ ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኢንባሲ ሃገር ግሪኽ እንዳወጸ ከሎ፣ ጸጥታ-ፖሊስ ቱርኪ ብሰላሕታ ጨውዮም ንሃገር ቱርኪ ወሲዶሞ። ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ እሎ።

እቶም ቀንዲ ንመንግስቲ ቱርኪ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ዝዝውሩዎ ጽዮናውያን እዮም።

ከምኡውን፣ ሰውራ ፓለስቲንያ ንመሰሉን መንነቱን ንመሬቱን ኢሉ፣ ጸረ ጽዮናዊት እስራኤል ክምክት ከሎ፣ ብጽዮናውያን “ግብረ-ሽበራ“ ተባሂሉ እዩ ዝውንጀል ነይሩ። እቲ ሓቀኛ ታሪኽ ዝምስክሮ ግና፣ እዞም ሕጂ ብመንግስቲ እስራኤል ዝጽውዑ ዘለው፣ ብ1948 ዓ.ም.ፈ. እዮም ካብ መላእ ዓለም ተኣኻኺቦም፣ ብግብረ-ሽበራ ንደቀባት ፓለስቲንያ መሬቶም ኣሕዲጎም ዝነብሩሉ ዘለው። ስለዚ ጽዮናዊት እስርኤል ግብረ-ሽበራ ኣካይዳ ንሃገር ፓለስቲንያ እኳ እንተቛጻጸረታ፣ ብጽዮናውያን ይኹኑ ብርእሰማላውያን ግና ብግብረ-ሽበራ ኣይትጽዋዕን እያ፣ ብኣንጻሩ ግና፣ ህዝባ “ምሩጽ ህዝቢ ኣምላኽ ከምዝኾነ“ ገሮም ብምቕራብ፣ ብኣንጻሩ ግና፣ በቲ ንዋት ጽዮናውያን ዝኾነ ማስ ሜድያ ተጠቒሞም ንዓለም፣ ሃገራት ኣዕራብን ፓለስቲናን ንጸጥታ ሃገር እስራኤል ተጻባእቲ ከምዝኾኑ ኣምሲሎም እዮ ፕሮፓጋንዳ ከካይዱ ጸኖሖምን ገናውን ዘካዪዱ ዘለው።

ስለዚ ንፓለስቲናይ ግብረሽበራ ኢሎም ጸለሎ ኣንዳቅባኡዎ፣ ኣንሆ ድሮ ካብ 1948 ክሳብ ሎሚ 2015 ዓ.ም.ፈ. ንኣስታት 67 ዓመታት ዝኣክል ንህዝቢ ፓለስቲንያ ዘርኡን መበቆሉን ንኽጸንት ይቃለሱዎ ኣለው።

እቲ ሓቂ ግና እቲ ግብረሽበራ ብቐንዱ መሳርያ ጽዮናውያን ኮይኑ፣ በቶም ባንክታት ዓለም ዝውንኑ ጽዮናውያን ዝዝወር፣ ቀንዲ መደበሩ ከኣ ኣብ ከተማ ለንዶን እዩ ዓባይ ብሪጣንያ እዩ። እቶም ቀንዲ ብቅድመ ግንባር ኮይኖም ዝዝውሩዎ ድማ፣ ማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካን፣ ስለላ-መርበብ እስራኢል ሞሳድን፣ ስለላ-መርበብ ዓባይ ብሪጣንያ ኤም.ኣይ6 እዮም።

መደምደምታ፣ ወነንቲ ንግዲ በራዩ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያንን፣ ኮሎንያሊዝምን፣ ምሃንድሳን 1ይን 2ይን ኲናት ዓለምን፣ ዋናታት ኒዮኮሎንያሊዝምን፣ ወነንቲ ግሎባሉዝምን ጽዮናውያን(ይሁዳዋን) እዮም። ሎሚ ንህዝቢ ዓረብን ኣፍጋኒስታንን ኣፍሪቃን ኣብ ስደትን መከራን ዘእትውዎ ዘለዉ ድማ ጽዮናውያን ጥራይ እዮም። ብፍላይ ሎሚ ኣብ ልዕi ህዝቢ ሓበሻ ኣብ ከባቢና ዝፍጽሙዎ ዘለው ሽርሙጥና ድማ ክትዛረበሉ ዝሕፍርን ነውራም ስራሕን እዪ። እቲ ዘግርም ከኣ ንጭፍራ ወያኔን ሻእብያን ከም ኣልቃሂዳ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወዲቦም ብገረብ ብሓኽላ ንህዝቢ ሓበሻ ይጽንቱዎ ኣለው።

But devil worshipers who wish to turn Creation on its head have made us their mental prisoner. They are responsible for the slaughter of millions.

They stll control the World. Ultimately, there are only two parties. God’s party and Satan’s. The Party of God believes in inherent salutary natural and spiritual laws. The Party of Satan believes in denying and defying these laws; and perverting and destroying human life.

Modern Western history is the record of the overthrow of Christianity by Satanism disguised as secularism. Satanism has pervaded every aspect of our cultural and intellectual life but we hoped that science would be spared. Apparently, this is not to be.

መወከሲ ሓበሬታን ሰነዳትን፣

Nelson Mandela was a Terrorist and Illuminati Puppet

http://smoloko.com/?p=4923

Nelson Mandela Was a Terrorist December 5, 2013

Source http://henrymakow.com/when_do_terrorists_get_nobel_p.html#sthash.tlP2V4eu.dpuf

ANC is a Jewish Front

By Michael Hoffman II

http://www.truedemocracy.net/hj35/16.html

http://www.revisionisthistory.org/communist.html

whole world, pretty much, is mourning for Nelson Mandela today.

But most are not mourning for the real Mandela. They are, in fact, mourning for the myth of Mandela.

He was not Martin Luther King Jr. He was not Mahatma Gandhi. And he was certainly not George Washington, as Barack Obama claimed.

He was a committed member of the South African Communist Party. He was a leader of the revolutionary African National Congress, which he helped to radicalize into an organization sworn to armed, violent attacks.

Maybe you say: “But Farah, he was fighting against the evil of Apartheid!”

Yes, that is true. Apartheid was inarguably an evil and unjustifiable system. But so is the system Mandela’s revolution brought about – one in which anti-white racism is so strong today that a prominent genocide watchdog group has labeled the current situation a “precursor” to the deliberate, systematic elimination of the race.

Read more at http://www.wnd.com/2013/12/dont-mourn-for-mandela/#OqvvjjPqMAbrx3vT.99

Don’t mourn for Mandela

Intelligent Scientists “Expelled” by Illuminati

By Joseph Farah

BLOODLINES

Karl Marx Was Rothschilds’ Third Cousin

ወለዶ ካርል ምርክስ፣ ካርልማርክስ ቀረባ ማይቤት ጽዮናዊ ሮትሽልድ፣ ሎሚ ወናኒ ባንክ መላእ ዓለም እዩ።

®Reference:

Barent-Cohen of Amsterdam (* c. 1710)   |
Sara፣Salomon፣ David Levi Lydia
Brandes ፣Barent-Cohen  Barent-Cohen — Diamantschleifer
(†1807)  (1747-1808)
Isaac  Nanette Salomon Hannah Nathan Mayer
Heijmans Pressburg —   Barent-Cohen Barent-Cohen — Rothschild
(1747-1832)  (1764-1833)  (1783-1850)  (1777-1836) Hirschel Henriette   Charlotte  Lionel Mordechai — Pressburg Baronin von Rotschild — Baron de Rothschild
(1777-1838) | (1788-1863) (1819-1884) (1808-1879)   Karl Marx  Emma Louise      Nathan Mayer
(1818-1883)    von Rotschild — de Rothschild (1844-1935)   |   (1840-1915) Lionel Walter Rothschild   →   Balfour Declaration
(1868-1937) – See more at: http://henrymakow.com/2015/04/Karl-Marx-Was-Rothschilds-Third-Cousin

Thomas Robert Malthus ሓደ ልዑል ተማራማሪ ቁጠባ ዝነበረ እንግሊዛዊ ነበረ። ንሱ፣ ብ14/ የካቲ 1766 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ዎቶን ዶኪንግ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ዝተወልደ ብ29 ታሕሳስ 1834 ከኣ ሞይቱ። ጽዮናውያን፣ ሎሚ ብናቱ ፍልስስፍና ተመሪሖም ኮሮና ቫይረስ ምሂዞም ይርከቡ።

ሕዝቢ ዓለም ብዝሑ ብማተማቲክ ስለዞቀን ኣንዳተባዝሐ እዩ ዝቕጽል። መሬት ግን ብኩaድራት ሜተር ስለትዕቀን እንዳጸበብት aንበር aንዳገፍሐት ኣይትቕጽልን እያ። ስለሂ ህይቢ ዓለም ብውግእ ብሕማም ብናዕቢ ብጥሜት ክጎድል ኣለዎ ኢሉ መጽናዕቲ ዘካየደ እንግሊዛዊ ፈላስፋ ነበረ። ሎሚ ጽዮናውያን ነቲ ናቱ መጽና°ቲ ኣሓዲሾም ንህዝቢ ዓለም ከጉድሉ ኮሮና ዝተባህለ ሓሶት ሕማም ምሂዞም እንሆ ብመርዛዊ ክታበት ክምንቁሱዎ ተዋፊሮም ኣለው።

Is man an angel or an ape?”

ዳርዊን ሓደ ብዛዕባ  ተፈጥሮ ወድሰብ ምርምር ዘካየድ ፈላስፋ ነበረ። ንሱ ዝሓየለ ጥራይ ንዓለም ክቆጻጸራ ኣለዎ ዝብል ፍልስፍና ዝመሃዘ ዕሱብ ጽዮናውያን ፈላስፋ ነበረ።  ጽዮናውያን ፍልስፍና ዳርዊ ሰሪቖም ንህዝቢ ዓለም ክምንቁሱዎ ተዓጢቖም ተዋፊሮምሉ ንዕዘቦም ኣሎና። እወ ዘበልዕን ዝሓርእን ሰብ ስለዘየድልዮም ኣጽዋርን ቴክኖሎጂን ውኒኖም ሓያላት ኮይኖም ነቲ ድኹም ፍጥረት ብመርዛም ክታበት ከጥፍኡዎ ተዋፊሮም ንንዕዘቦም ኣሎና። ሕማም ኮሮና ሓደ ንህዝቢ ንምምንቋስ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ብናኖችሂብስ ዝተሰነየ ቢዮ ኣጽዋር እዩ።

DARWINIAN MODEL

The Illuminati use Darwinism to reduce man from a potential angel (the religious view) to an ape. They created Darwin to replace the Divine Presence with a cruel and random universe governed by survival of the fittest. Darwinism empowered the Illuminati. They imposed it on us.

ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ

15 ሕዳር 2021 ዓ.ም.ፈ.