ውዲታዊ ፍልስፍና ግንከኣ ሓደገኛ፣ መምርሒ ህ.ግ.ሓ.ኤን ህግደፍን ካበይ ዝበቖለ ምዃኑስ ትፈልጡዎዶ?

እቲ ሎሚ ብህ.ግ.ደ.ፍ.፣ ኣምሆ ዘመን ከኣ ብህ.ግ.ሓ.ኤ. ዝጽዋዕ ውድብ፣ ብርግጽ ትካል ጽዮናውያን እዩ። ገና ኣብ ግዜ “ሰውራ” ቅድሚ “ነጻነት”ክቖውም ከሎ ጀሚሩ፣ ንሓደ ንጹር ሸቶ ንምውቃዕ ብሓደ ውዲታዊ ግንከኣ ሓደገኛ ዝኾነ ፍልስፍና እዩ ተመስሪቱ። ካብቲ ድሕሪ “ነጻነት” ጀሚሩ ድማ፣ በቲ ፍልስፍና እቲ እንዳተመርሐ፣ ነቲ ብመሃንድሳት ጽዮናውያን ዘተዳለወሉ መደብ ዕዮታት፣ በብሓደ የተግብሮ ኣሎ።

 

ኣብ መወዳታ ግና እዚ ማራቶን ቃልሲ እዚ ንረብሓ መን ምዃኑ ትፈልጡዎዶ? ሉኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ እምብኣር፣ ኣብዚ ውዲታዊ ግንከኣ ሓደገኛ ፍልስፍና’ዚ ተመርኲሱ እዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ ብገርሁ ከሎ፣ነዚ ጭፍራዚ ኣካይዳ ጎብየ እንዳተጓዕዘ ክምርሖ፣ ብመሃንድሳት ጽዮናውያን ተመልሚሉ ንሜዳ ኤርትራ ዝወፈረ ሰላዪ እዩ።
እቶም ቀንዲ ካብቶም መሃንድሳት ጽዮናውያን ተዳልዮም፣ ንኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝተዋህብዎ መምሪሒታት ድማ፣ ንባህግን ራእዪን ህዝቢ ኤርትራ ዝሰልቡ፣ ነቲ ገርሀኛ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ዘይፍጸም ተስፋታት ዘተስፉው፣ ደረጃ ብደረጃ ድማ ብስዉር ዝትግበሩ፣ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ውዲታዊ ግንከኣ ሓደገኛ ፍልስፍና ዝትመስረቱ ንጹራት መደብ ዕዮታት ነበሩ። እዚ ውዲታዊ ግንከኣ ሓደገኛ ፍልስፍና እዚ ድማ፣ “ወግዓዊ ኣገባብ ምሁራት ጽዮናውያን መራሕቲ ሽማገለታት“ “The Protocols of the Learned Elders of Zion”፣ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ብ1901 ዓ.ም.ፈ. ኣቢሉ ድማ በቶም ክኢላታት ፈላስፋታት ጽዮናውያን ተዳልዩ፣ ኣብ ሃገር ሶቭየት ሕብረት ድማ ንመጀመርያ ተዘርጊሑን ኣብ ግብሪ ክትግበር ጀሚሩ። ቀስ እንዳበለ ግንከኣ ብስዉርን ብዓሚቚ ምስጢርን ኣብ መላእ ዓለም ከም ምስጢራዊ መምርሒ ፖለቲካ ኮይኑ ንኽትግበር በቶም ማሕበር ጸልማት ተወሰነ። ነዚ ውዲታዊ ፍልስፍና እዚ ዘዳለዉዎ፣ እዞም ስእልታቶም ኣብ ታሕቲ ተዘርጊሑ ዘሎ (ጊንስበርን፣ ሮትሺልድን ሄርስን) ይሁዳውያን ፈሊጣውያን እዮም።.


ፕሮቶኮል ዝጽዋዕ  ምስጢራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መጽሓፍ እዚ፣ መምርሒ ሰልፊ ቦልሸቪክ፣ ወይ ኮሚንስት ፓርቲ ሶቭየት ሕብረት ነበረ። ካብ 19 ክፍለዘመን ጀሚረን ዝተመስረታ ሰውራታት ዓለም፣ እዚ ፍልስፍና እዚ እየን፣ ከም ቀንዲ ረቂቕን ስዉርን መምርሒ ዝጥቀማሉን ክስርሓሉ ዝጸንሐን።ንመረዳእቲ፣ ብለኒን ስታሊንን ዝምራሕ ዝነበረ ሰውራ ሶቭየት-ሕብረት (ሩስያ)፣ ብማኦ ሴቱን ዝምራሕ  ሰውራ ቻይና፣ብማንዴላ ዝምራሕ ሰውራ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ብካስትሮን ቸጒቨራን ዝምራሕ ሰውራ ኩባ፣ ሰውራ ሞዛምቢክን፣ ኣንጎላን፣ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ከምኡውን ሰውራ ጊኒቢሳውን ሰውራ ፓሌስቲናን፣ ከም ረቂቕ መምርሒ ኮይኑ ዝተሰርሓሉ ፍልስፍና እዩ።ኣታተወ እዩ። እወ፣ ኣብ ውሽጢ ኲለን ሰውራታት ዓለም ተጸፍዮም፣ ነቲ ሰውራ ዝዝውሩዎ እሙናት ጽዮናውያን መራሕቲ ሰውራ ብረቂቕ ተመልሚሎም እዮም ዝዋፈሩ።

ኣብዚ በጺሕናዮ ዘሎና 21 ክፍለዘመን ድማ፣ እቲ ኣውራ መምርሒ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ኮይኑ ዝስርሓሉ ዘሎ እዚ ፍልስፍና እዚ እዩ። እቲ ካብ ኲሉ ዘስደምም ድማ፣ እቲ ፍልስፍና ብረቀቕቲ ሰባት ንረቂቕ ዓላማ ንምውቃዕ ከም ዝተማህዘን፣ ብኣዝዩ ዝተዓቀበ ምስጢር ከምዝተሓዝ ገሮም ድማ ምድላዎም እዩ።

ከምኡ ስለዝኾነ ድማ፣ ኩሎም መራሕቲ እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ሰውራታት፣ ብውዲት ዕሱባት ጽዮናውያን  እዮም። እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ዓለም ድማ፣ ነቲ ውዲታዊ ምስጢር ፍልስፍናዚ ከይተረድኦ፣ ብዘይፍጸም ተስፋ ጥራይ፣ ግንከኣ ዓሕ እናበለ ከይተዓወተ ይጠፍእ ኣሎ። ብተወሳኺውን እተን ዓበይቲ ደንቤታት ዓለም፣ ከም ኮሚንስትን ርእሰማልነት ወይ ኢሞኤርያሊዝምን፣ ሎሚ ከኣ ግሎባሊዝም (ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት) ቀንዲ መምርሒአን፣ኣብዚ ፍልስፍና እዚ ዝተመስረተ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ድሕሪቲ ኲሉ ውረድ ደዪብ ቃልሲታ፣ እቲ ረብሓ ንሓፋሽ ህዝቢ ዝኾነት ትኹን ሃገር ዘይኮነስ፣ ነቶም ስዉራት ማሕበር ጽዮናውያን ግንከኣ ብኾፎም ኣብ ውሻጥኦም ኮይኖም ብሓንጎል ጥራይ ስቆጻጸሩ ጥራይ እዩ ዝውዕል።

ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ድማ፣ እቲ ካብ ሜዳ ኤርትራ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዝቕጽል ዘሎ መደብ ዕዮ፣ ኣብዚ ፍልስፍና እከይዚ ዝተመሰረተ እዩ። ግንከኣ እቶም እዝዮም ተመራመርቲ ሰባት ኣንተዘይኮይኖም፣ ነዚ ውዲት እዚ ማንም ሰብ ዝርድኦ ኣይኮነን። ከማኡ ስለዝኾነ ድማ እዩ፣ብዙሕ ሰብ ከየስተብሃለሉ ጥራይ፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዘሎን ገናውን ዝቕጽልን ዘሎን።

ኣስተብህል፣ ኩሎም መራሕቲ ሰውራታት ዓለም፣ ብመሰረት እዚ ፍልስፍና እዚ ተጨውዮም እዮም። ኢሰያስ  ፈታት ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኣዶልፍ ሂትለር፣ ለኒን ስታሊን፣ ማኦ፣ ፊደል ካስትሮ፣ ብዙሓት መራሕቲ ሰውራ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ብዓል ማንዴላ፣ እቲ ኣሪጉ ከሎ ገና ንዚምባበ ዝገዝእ ዘሎ ወዘተ . . ብንግሁኡ ብውዲታዊ ሜላ ተጨውዮም እዮም። ከይተፈልቱ ንህዝቢ እንዳ ኣኣታለሉ ንኽነብሩ ግና ተዓሊሞም እዮም።

ኣብ መወዳእታ ድማ ድሕሪቲ ኲሉ ውረድ ደዪብ ቃልሲ፣ እቲ ረብሓ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ንመራሕቲ ህግደፍ ዘይኮነስ፣ ነቶም ውዲታውያን ስዉራት ሓይልታት (ጽዮናውያን) እዩ ክውዕል። እቲ ሎሚ ብህ.ግ.ደ.ፍ. ወይ ከኣ ኣምሆ ዘመን ብስም ህ.ግ.ሓ.ኤ. ይጽዋዕ ውድብ ወይ ግጅለ፣ ትካል ጽዮናውያን ምዃኑኸ ትፈልጡዎ? ኣብየናይ ፍልስፍና ተመርኲሱ እዩኸ ንህዝቢ ኤርትራ ዘጽንቶ ዘሎ። እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ መደብ ዕዮታት ኣብ ሓደ ፍልስፍና ዝተሰረተ እዩ። እቲ ፍልስና እቲ ድማ ፕሮቶኮል ምሁራት ሽማገሌታት ጽዮናውያ የርቀቑዎን ዝወሰኑዎን፣ ግንከኣ ንሩሕቕ ዝኸይድ ምስጢራዊ ፍልስና እዩ። እስከ ብሓፈሻ ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም፣ ብፍላይ ግና ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ጎሊሑ ዝርአ ዘሎ ኩነታት መግዛእቲ፣ ምስ እዚአን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘሎዋ 24 ዓንቀጻት ኣዋዳዲርና ነቲ ስዉር ሓቂ  ብንቑሕ ምስትብሃል ክንፈልጦ ንፈትን። ብዓቕምና ካብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተርጒምና ነቕርቦ ስለዘሎና፣ ጌጋ ኣንተድኣ ረኺብኩምሉ፣ ክትተሓባበሩና ባህ ይብለና እዩ”ሞ፣ ሰናይ ንባብ።

ቀዳማይ ዓንቀጽ (1ይ ፕሮቶኮል)
ዋንነት  ወርቂ (GOLD)፣ ኣብ ግዜና እቲ ቀንዲ ስልጣን ሊበራላውያን ገዛእቲ፣ ዋንነት ወርቂ እዩ ጥራይ እዩ። In our day the power which has replaced that of the rulers who were liberal is the power of Gold. ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕደና ወርቂ ካብ ህዝቢ ተዘሚቱ ንወጻኢ ሃገር ዝግዕዝ ኣሎ። ዋናታቱ ህይቢ ኤርትራ ዘይኮነ ጽዮናውያን ስልዝኾኑ።

ስልጣን መሰል እዩ። MIGHT IS RIGHT. መሰልና ኣብ ስልጣን (ሓይሊ) ዝተመስረተ እዩ Our right lies in force. እታ መሰል እትብል ቃል፣ ብፍጹም መረጋገጺ ዘይብላ፣ ሓንቲ ረቃቕ ሓሳብ እያ። ትርጒም እታ ቃል እቲኣ ድማ፣ ካባኻ ዝሓየልኩ ምዃነይ ንኸረጋጽ፣ ዝደለኹዎ ሃበኒ ማለት እያ።፣ The word “right” is an abstract thought and proved by nothing. The word means no more than: Give me what I want in order that thereby I may have a proof that I am stronger than you. ህግደፍ ድማ ዝደለዮ ሃብቲ ኤርትራ ብሓይሉ መንዚዑ ገቢቱዎ ኣሎ።

WE ARE DESPOTS ንሕና ዝበርታዕና ኢና። . Violence must be the principle, and cunning and make-believe the rule for governments which do not want to lay down their crowns at the feet of agents of some new power. This evil is the one and only means to attain the end, the good. Therefore we must not stop at bribery, deceit and treachery when they should serve towards the attainment of our end. In politics one must know how to seize the property of others without hesitation if by it we secure submission and sovereignty. ኣብ መዋኣል ህግደፍ፣ ህውከትን፣ ጒርሕን ሽርሕን፣ ብልሽውናን፣ ነውራም ዝሙትን ሽርሙጥናን መምርሒ ህግደፍ ኮይኑ ኣሎ።

ንሓርነት ክንድምሳስ ኢና። ነቶም ባዕልና ዝሓረናዮም ወከልቲ ህዝቢ፣ ንምትካእ ኣብ ኢና  እዩ። ምኽንያቱ እቲ ስልጣን ኣብ ኣኢድና ስለዝኾነ። It is this possibility of replacing the representatives of the people which has placed at our disposal, and, as it were, given us the power of appointment.
Distruction Education:  እዚ ባዶ ቃላት ኢልኩም ኣይትገምቱ። ብጥንቃቐ ሕሰቡሉ፣ እቲ ዘዳሎናዮ ፍልስፍና ዳርዊንን ማርክስን፣ ኒሽከን፣ ንዓና ንይሁዳውያን፣ ብቐሊሉ ዝርአ ነገር እዩ፣ ኣብ ኣእምሮ እቶም ሓፋሽ ግና ከም ግቡእ ተቐባልነት ከምዘሎዎ ፍሉጥዩ። Do not suppose for a moment that these statements are empty words: think carefully of the successes we arranged for Darwinism, Marxism, Nietzsche-ism. To us Jews, at any rate, it should be plain to see what a disintegrating importance these directives have had upon the minds of the GOYIM

ኣብ ትሕቲ ስልጣና እዩ።IT IS IN OUR POWER. እቲ ምንጪ ርእሰማል ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድና ስለዘሎ፣ ንታሕቲ ክወርድ ኣይክእልን እዩ። “The despotism of Capital, which is entirely in our hands: if not – it goes to the bottom”. ኩሉ ኣብ ኢድና እዩ። ኩሉ ቊጠባ ኣብ ትሕቲ ቊጽጽርና እዩ። እንተዘይኮይኑ ክንዕንዎ ኢና። መሰል ማለት ስልጣን እዩ። MIGHT IS RIGHT (ብኻልእ ኣገላልጻ፣ ሓይሊ ድኣምበር መሰል ዝብሃል የልቦን።) ማለት እዩ። ምስ ኲነታ ኤርትራ ከኣ እስከ ነወዳድሮ።

መስልና ኣብ ሓይሊ ዝተሰረተ እዩ። Our right lies in force.

ካባኻ ከምዝሕይል ንኸረጋግጽ፣ ዝደልዮ ሃበኒ እሞ። ብስዉር ስለንሰርሕ፣ ሓይልና ብርቱዕ እዩ ። ብማንም ሓይሊ ከኣ ኣይስዓርን ኢና። Give me what I want in order that thereby I may have a proof that I am stronger than you.

ንሕና ዝበርታዕና ኢና (WE ARE DESPOTS)
ነቲ ሕብረተሰብ ብኣልኮል ስለንብክሎ እቲ ወለዶ ድማ ብቕሊሉ ክድንቊር እዩ። እንዳህግደፍ ድማ ራዛ ናየቡኣ ሓዛ ከምዝብሃል፣ ኣንሆ ነታ ሃገር ብምዝርናን ኣኣልኮልን ካብ ታይላንድ ዝገደደት ገሩዋ ኣሎ።

ንሓርነት ከንድምስሶ ኢና። WE SHALL END LIBERTY ህግደፍ ከኣ ነጻነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ እንዳበለ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ክግዕር ከምዘይነበረ። ነስመራ ምስ ኣቶወ ግና፣ ንሓርነትን ነጻነት ህዝቢ ኤርትራ ደምሲሱ ንሓርነት ጽዮናውያን ይቃለስ ኣሎ።

ንድሕሪት ተመሊስና ኣንተድኣ ተኻታቲልና፣ ብቕድመ ግንባር ኢና፣ “ሓርነት!ማዕርነት! ሕውነት!” ዝብላ ጭርሖታት ጨሪሕና።ክሳብ ሎሚ ድማ ህዝቢ ዓለም፣  “ሓርነት!ማዕርነት! ሕውነት!” ዝብሃላ ቃላት ብወረ ጥራይ እዩ ዝሰምዐን ዘሎ እምበር ረኺቡወን ኣይፈልጥን። እወ ፣ ንሓፋሽ ንምትላል ኢልና ኢና ጨሪሕናዮ እምበር ካብ ልቢ ኣይኮነን። መኽንያቱ ሓፋሽ ሓራ እንተድኣ ወጺኡ፣ ክጸግብ ስለዝኾነ ክትገዛኦ ኣጸጋሚ ስለዝኾነና። ስለዚ ግድነት ክጽቀጥን ክችቆንን ኣለዎ። እተን “ሓርነት!ማዕርነት! ሕውነት!”ማዕርነትን ዝብላ ጭርሖታት እኮ ክንደይ ግዜ ተጨሪሐን እየን፣ ግንከኣ ብሳላ ዕዉታት ዕሱባትና (ኣገልገልትና፣ መሃንድሳት ስለላን ኮለላን) ፈሺለን እየን። ኣብ ኩሉ ኲርንዓት ዓለም ዝነብር ህዝቢ ድማ፣ ነዚአን ብዘይፍጸም ተስፋ ክጽበ ጥራይ ዓዲ ኲላትና ይኸይድ ኣሎ። እዚ ከኣ መድብናን ዕላማናን እዩ።  ህግደፍ ድማ ነዘን ሰለስተ ቃላት እዚኣተን ንኸትግብረንስ ይትረፍ ዘኪሩወን ኣይፈልጥን።

ፕሮቶኮክ 2፣ ንስርዓተ ትምህርቲ ክንዕንዎ ኢና። ህግደፍ ብመደብ ንመንእሰያት ኤርትራ ብቐስብ ካብ ምኣዲ ትምህርቶም ገፊፉ ኣብ ዶብ ሱዳን ንኽድንቁሩ ዘሪዑዎም ኣሎ። DESTRUCTIVE EDUCATION

ፕሮቶኮ 3፣ ድኽነት መሳርያና እዩ። POVERTY OUR WEAPON ህግደፍ ከኣ ነታ ትሜት ከም መሳርያ ተጠቒሙ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ብራዕድን ብፍርሒን ኣጥምዩን ኣጽሚኡን ይገዛኦ ኣሎ።

ኮሚንዝም ንድግፍ ኢና።WE SUPPORT COMMUNISM  ህግደፍ ዋላኳ ሎሚ ቀንዲ መደብ ዕዮኡ ፍልስፍና ጽዮናዋይን እንተኾነ፣ንኸምስል ግና ኣምሆዘመን ኣብ ሜዳ ከሎ ፍልስፍና ኮሙኒዝም እዩ ብኣፉ ይጭርሕ ነይሩ።

ፕሮቶኮል ፣ ዩሁዳውያን ሕሉዋት ክኾኑ እዮም (ክድሕኑ) እዮም። WILL BE SAFE
WE SHALL DESTROY GOD ንኣምላኽ ክንዕንዎ ኢና።  ብወገን ህግደፍከ?
ብግዝያዊ መንግስቲ ህግደፍ፣ ፓትርያርክ ምሕያርን፣ ካህናትን ዲያቆናትን፣ መእመናን ሃይማኖት ወተሃደራት ምኽታብን፣ ብባዕዳያን ወረርትን ኮሎንያል ሓይልታትን ዘይተተገበር፣ ሎሚ ኣብ እዋን ማሕበር ሰይጣን ጭፍራ ህግደፍ ብግብሪ ዝትግበር ዘሎ እከይ ተግባር ዝኾነ ጸረ ኣምላኽ እዩ። ጭፍራ ህግደፍ ግን ኣኣምላኾም ድያብሎስ ይለዝኾነ ንዓኦም እቲ ገብረድያብሎስ ሰናይ ነገር እዩ ይቚጸር!!!

ፕሮቶኮል 4፣
ንሓፋሽ ብሓሶት ክንገዛኦ ኢና። MASSES LED BY LIES እንዳ ህግደፍ በተን ማዕከናት ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ዝኾና ማዕከናት፣ “ድምጺ ሓፋሽን”፣ “ቲቪ-አረይን “ እንዳገበረ፣ካብ ሚእቲ እቶት ሚእቲ ሓሶት እንዳገበረ።ነቲ “ብሓፋሽ” ዝጽውዑዎ ገርሀኛ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣእምሮኣኡን ቀልቡን ሰሊቡዎ ይርከብ።

ፕሮቶኮል 5፣
ምውናንን ምግባትን ርእሰማል፣ MONOPOLY CAPITAL። ህግደፍ ባጠራ ናቕፋ ወኒኑ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ብጎረርኡ ሒዙዎ ኣሎ።

ፕሮቶኮክ 6፣
ንሓፋሽ (ንይሁዳውያን ዘይኮኑ ህይቢ) ባረዩና ክንገብሮም ኢና።WE SHALL ENSLAVE GENTILES  ህግደፍ ድማ ወፍሪ ባርነት ካብዝእውጅ ጀሚሩ፣ንደቀባት ኤርትራ ባረዩ ገሩዎም ኣሎ።

ፕሮቶኮል 7፣
ኣድማሳዊ ውግእ ፣UNIVERSAL WAR (ከም ኲናት ዓለም ዝኣመሰለ)
እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝብሃል ዝነበረ ውድብ ነስመራ  ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ። ቀንዲ ዕማሙ ኲናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ጥራይ እዩ። ንመረዳእት፣ ኲናት ደሴት ሓኒሽ ኣንጻር ሃገር የመን። ኲናት ወሊዑ ድማ ተሳዒር። እታ ደሴት ሓኒሽ ከኣ ብየመናውያን ተወሲዳ።ኲናት ምስታ ንእሽቶን ኣብ ትሕቲ መጒዚታዊ መንግስቲ ፈረንሳን እትመሓደር ጂቡቲ ኲናት ወሊዑ።ብውዲት ዝተወልዐ ኲናት ባድመ፣ ካብ 200 ሽሕ ደቂ ሃገር መንቊሱ። እህግደፍ ከኣ ተሳዒሩ። ክሳብ ሎሚ ድማ ሰራዊት ወያኔ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ዓሪዶም ኣለው።
ኲናት ምስ ሱዳን ወሊዑ ተሳዒሩ ተሪፉ። ስለዚ ነቲ ኣብ ዓንቀጽ ቊጽሪ 7 ዘሎ መደብ ፍልስና ፕሮቶኮል ኣተግቢሩዎ።

ፕሮቶኮል 8፣

ንጸላእትና ንምብርካኽ፣ ብምሉእ ኣጽዋር ክንዕጥቕ ኣሎና`። We must arm ourselves with all the weapons which our opponents might employ against us. ህግደፍ ንነብሱ ካብ ሰራዊት ኤርትራ መከላኸሊ፣ ብስለላን ኮለላን ይተሰነየ እዂል ኣጽዋር ኣሎዎ።

ፕሮቶኮል 9፣
ብሊጽቲ ጽዮናዊት (ዩሁዳዊት ሃገር) ምምስራት።  JEWISH SUPER-STATEእቲ ህግደፍ ብውዲት ዝኽድሙዎ ዘለው ንረብሓ ጽዮንነት እምበር ንልዑላዊት ሃገር ኤርትራ ኣይኮነን።

ፕሮቶኮል 10፣
ክርስትና ክንድምሰሶ ኣለዎ። CHRISTIAN YOUTH DESTROYED  እንዳ ህግደፍከ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ክርስትና ኣንታይ ይፍጽሙ ኣሎው? ንብጹእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ካብ ዝሕዩሮም እንሆ 12 ዓመታት ሓሊፉ። ካህናትን ድያቆናትን ካብ ኣብያተ መቕደሳት እንዳገፈፈ ኣብቲ ሃገራዊ ባርነት ኣዋፊሩዎም ይርከብመሰረታዊ መምሪሕማ፣ ንዕኦም ከም ተዋስኦ ገርና ብምጥቃስ፣ ዝተዓጽወ ነገር ክንከፍቶ ከምንኽእል ርግጸኛታት ኢና። ኣብ ትሕተኛ ከኣ እዮም።WE HAVE FOOLED, BEMUSED AND CORRUPTED THE YOUTH OF THE “GOYIM” BY REARING THEM IN PRINCIPLES AND THEORIES WHICH ARE KNOWN TO US TO BE FALSE ALTHOUGH IT IS THAT THEY HAVE BEEN INCULCATED. ከነዕኑ ኢና። WE SHALL DESTROY. By such measure we shall obtain the power of destroying little by little, step by step, all that at the outset when we enter on our rights, we are compelled to introduce into the constitutions of States to prepare for the transition to an imperceptible abolition of every kind of constitution, and then the time is come to turn every form of government into OUR DESPOTISM.

ስሚ ተጸዋዋሪነት ኢና። POISON OF LIBERALISM.  ዜና ሓሶት ጥራይ እዩ ክቐርብ። ONLY LIES PRINTED ንፕረሲደንትታት ባዕልና ኢና መልሚልና እንሓርዮም። WE NAME PRESIDENTS

ፕሮቶኮል 11፣

WE Are Wolves ንሕና ቶዃሉ ኢና።

ፕሮቶኮል 12፣
ወነቲ ዜና ማዕከናት ንሕና ኢና። WE CONTROLL THE PRESS. ንቅኑዕ ሓበሬታ ወይ ማዕከን ዜና ክንዕንዎ ኢና። ዜና ሓሶት ጥራይ እዩ ክቐርብ።
FREE PRESS DESTROYED.ONLY LIES PRINTED

ፕሮቶኮል 13፣  ንሸቃሎ ከነዕንጅሎም ኢና። WE DECEIVE WORKERS

ፕሮቶኮል 14፣  ንክርስቶስ ኣይንኣምነሉን ኢና፣ ክንውግዶ ኢና። WE SHALL FORBID CHRIST

 ፕሮቶኮል 15፣
መንግስታዊ ውሳኔና ይግባይ ዘይብሉን
Resolutions of our government will be final, without appeal  መንግስታዊ ውሳኔና ይግባይ የብሉን። ዝቃወሞ የብሉን
I. 
ስዉር ሕብረትሰብ ምምስራት፣ SECRET SOCIETIES ምስጢራዊ ወይ ሕቡእ ሕብረተሰብ (ማሕበረሰብ) ምምስራት። ብስለላን ኮለላን ዝሰርሕ ስዉር ውድብ ምምስራት።
II. GENTILES ARE STUPID  እንዳ ህግደፍ ሓፋሽ ደንቆሮ እዩ። ነቲ ገርሀኛ ህዝቢ ኣእምሮኡ ሰሊቦም ኣደንቊሮሞ ኣለው።
II. GENTILES ARE CATTLE ሓፋሽ ከብቲ እዮም።
IV. WE DEMAND SUBMISSION. ትሑት ተልእኾ ንሓትት (ንጠልብ)።
ኣብ መዋእል ህይባዊ ግንባር፣ ብጒጅለ 72 እትፍለጥ ሕብእቲ ሰልፊ ድያብሎስ  ነይራ። ሎሚ ኣብ እዋን ህግደፍ ድማ ብሞሳድን ሲኣይኤን ዝሰልጠነት፣ሰልፊ ስለላን ኮለላን ባዶ-ሰለስተ ትብሃል ኣላ። ንህዝቢ ኤርትራ ከም ከብቲ ብምግማት ድማ ክትኣስርን ክትቅንጽል ትውዕልን ትሓድርን ኣላ።

ክቕጽል እዩ፣. . . . . .

ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ 2 ሓምለ 7 2017 ዓ.ም.ፈ.